ภาวะผู้นำเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา Leadership According to Buddhist of School Administrators

สุธาเนศ เพชรโปรี

Abstract


Leadership is important for organization leaders. With leadership, the leaders can mobilize those organizations to development. The leaders should have moral principles in their management to make members of community or organization happy and live together in conciliation.  The leaders should have physical and mental quality different from others and be able to build trust, respect and cooperation from others. A good leader should manage the organization in accordance with the Buddhist principles. The Buddhist based leader should be able to apply Buddhist principles in practice, patient, tolerant, honest, sincere, moral shame and moral dread, open-minded and sacrifice to society.

Keywords: Participation, environmental conservation, educational administrators


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th