ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาธรรมศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ Strategic Management of Religious Education in Globalization

วันชัย ปริปุณฺโณ

Abstract


The development of strategic management in religious education can lead to the conclusion in the strategic development as follows: In academic, 1) to develop the knowledge, morality, culture, responsibility, diligence, patience, ethics, teamwork, and generosity,  2) to develop the students' knowledge, skills, professional ethics, good health, good values, and Thainess, 3) to set up activity programs for teaching and learning. In personnel, 1) morality and ethics should be continuously promoted, 2) Buddhist based subjects should be emphasized, 3) qualified staff should be recruited.  In schools budget, 1) state sectors and the private sectors should be asked to participate and provide support. In secretary management, 1) modern technology should be used in learning process, 2) to improve religious education value and quality into a standard level to make Thailand as in the center of Buddhist education.

The above process was made as a strategy as follows: A. Vision, Management aims to develop religious education in all dimensions in a systematic and standardized level for the sustainable propagation of Buddhism, B. Mission, 1) the promotion of ethics in a concrete form, 2. Cooperation between  schools and the Chief of Dhamma Education, 3) to provide learning resources and programs in accordance with the learning activities and everyday living, 4) to operate network management and public relations thoroughly,  5) to set up rules, regulations and practice procedures for all institutions across the country, and 6) to have the same curriculum and teaching system across the country. C. In objectives, 1) to apply and practice in daily life,  2) to coordinate a competent and dedicated individuals to the development of religious education, 3). Educational policy and vision must be focused on ethics, 4) to promote the public in achieving information of the schools, 5) to provide financial support thoroughly, 6) to make cooperation between the Chief of Dhamma Education  and other agencies,  7) promoting human development rather than material development, and 8) to encourage coordinators to work at full capacity.

Keywords: Strategic management, education, religious education, globalization


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th