การพัฒนาวัดเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมที่ยั่งยืน Temple Development to Sustainable Cultural Learning Center

พระครูโอภาส กิตติวัฒน์

Abstract


Temples are the collective places of arts and fields of knowledge. in many. Historic monuments, objects and murals in the temples are precious heritage and the national identity. Nowadays, temples are used as religious tourism because the temples are the centers of national culture and civilization. The temples reflect history, archeology, culture, arts, architecture, and the relation between culture and community and their settlements. Furthermore, the temples are composed of beautiful and peaceful natural environment suitable for religious tourism in sustainable cultural learning.

Keywords: Temple, Learning Center, Culture


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th