กลยุทธ์การบริหารศาสนศึกษาเชิงเครือข่าย Strategic Management of Religious Studies Network

ชัยวัฒน์ อติชาโต

Abstract


At present, educational institutions have fewer networks.  Academic conference, book distribution, examination tutoring and technology should be implemented in teaching and learning process. Teachers should be trained in modern technology and guest teachers should be invited for some times. Modern management system should be implemented by providing a chance for brainstorming, SWOT analysis, alumni meeting, academic conference, and curriculum improvement.  The main visions in Religious Studies Network are: 1) to support learners and teachers in all dimensions, 2) to set up a clear system in coordination, 3) to keep contact with other institutions regularly,  4) to coordinate with the public and private sectors for support, and 5) to develop and supply textbooks, manuals and teaching techniques.

Keyword: Strategy, religious studies, network.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th