พระสงฆ์กับการจัดการศึกษาสงเคราะห์ Monks and Educational Welfare Management

ปริญณภัสทร์ รุจิธรรมโม

Abstract


The Buddhist monks have given assistance to people  served courtesy Lend a hand to people in society since the Buddha’s time until now. In Thailand, the monks have also worked alongside with government sectors to help people since the Sukhothai period up to now. The educational assistance is a monks’ duty since it was specified in the Sangha Act. The educational welfare management of the Sangha is to support physical and mental wellness among children and youths.

Keywords: Monk, Educational Welfare Management, Sangha Act


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th