การบริหารสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชิงพุทธบูรณาการ The Buddhist Administration of the Provincial Dhamma Practice Centers

วิสิทธิ์ ธมฺมวโร

Abstract


The Buddhist administration of provincial Dhamma practice centers consists of worldly and religious knowledge. The administrators have to assign the qualified meditation masters to be responsible in Dhamma practice, arrange a place suitable for the practice and provide necessary equipment in practice. WISIT Model, consisting of Wisdom, Influence, Specification, Informal discussion, and Technology, is proposed for the provincial Dhamma practice center administration because this model is relevant to the principles of Favorable Conditions in Buddhism and the standard criteria of the Office of National Buddhism: accommodation, teacher and management. 

Keyword: Administration, the Provincial Dhamma Practice Centers, Buddhist integration


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th