การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ตามหลักไตรสิกขา โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการจัดการศึกษาที่ยั่งยืนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี

จักร์กฤษ ทองมี, อุทัย วรเมธีศรีสกุล, สาคร มหาหิงค์, สุริศักดิ์ คมสันต์

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพข้อมูลพื้นฐาน เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น และเพื่อศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามหลักไตรสิกขา โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการจัดการศึกษาที่ยั่งยืนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาประกอบด้วยบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในสถานศึกษา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองหนองสำโรง จำนวน 132 คน และกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่ ในสถานศึกษา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองหนองสำโรง จำนวน 20 คน ด้วยรูปแบบการวิจัย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ F-test ด้วยการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ด้วยวิธีของ Scheffe’s สำหรับข้อมูลคุณภาพการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ตามหลักไตรสิกขา โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการจัดการศึกษาที่ยั่งยืนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้านเรียงตามลำดับคะแนนเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต่ำสุด ได้แก่ ด้านการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามหลักไตรสิกขา โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการจัดการศึกษาที่ยั่งยืนในสถานศึกษา รองลงมา คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามหลักไตรสิกขา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมศักยภาพในการจัดการศึกษาที่ยั่งยืน และด้านการบูรณาการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2. ผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบความคิดเห็น จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ตามหลักไตรสิกขา โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการจัดการศึกษาที่ยั่งยืนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี พบว่า มีความแตกต่างกันทุกด้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
3. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ตามหลักไตรสิกขา โดยการ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการจัดการศึกษาที่ยั่งยืนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมควรจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยการประยุกต์หลักไตรสิกขาและการบูรณาการด้านหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกกิจกรรมการเรียนรู้ที่โรงเรียนจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการจัดส่วนร่วม ศึกษาที่ยั่งยืนในสถานศึกษาต่อไป

Keywords


การมีส่วนร่วม, ไตรสิกขา, หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Full Text:

PDF

References


กฤษฎา สีจันทร์ฮด. (2560). การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเชิงพุทธในการจัดการเรียนการสอน. วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น. 4(2), 43-50.

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2549). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ: จามจุรโปรดักท์.

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). (2547). โรงเรียนวิถีพุทธ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, พระราชดำรัสโดยย่อเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในวันพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี, 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2549. สืบค้นเมื่อ 15 มิถุนายน 2561 จาก https://www.chaipat.or.th/site_content/item/3579-2010-10-08-05-24-39.html.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). (2551). พัฒนาสังคมไทยสู่วัฒนธรรมแห่งความใฝ่รู้และสู้สิ่งยาก. หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน, น. 10.

พระรัชเวธน์ เตชวณฺโณ (รุ่งเรือง). (2558). การจัดการเรียนรู้ ตามหลักไตรสิกขาในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

วิสูตร ชลนิธี และคณะ. (2558). กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขาของโรงเรียนบ้านสะพานสี่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 10(3), 303-316.

ศรประภา พงษ์หัตถาศิลป์. (2558). การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่สำนักงานการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองหนองสำโรง. ข้อมูลสถานศึกษา. สืบค้นเมื่อ 21 มกราคม 2560 จาก https://th.wikipedia.org/wiki/สำนักงานเทศบาลเมืองหนองสำโรง.

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities.Educational and Psychological Measurement, 30(3), 707-710.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Khon Kaen Campus Language Institute,
Mahachulalongkornraja-Vidyalaya University Khon Kaen Campus
Building 100 Years, Somdej Phra Buddhacarya
30 Moo. 1, Ban Koksi, Koksi Sub-district, Muang District, Khon Kaen
Tel:  0-4328-3546-7 Fax: 0-4328-3399
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/ijbe
http://www.jber.in.th
E-mail: jbermcukkli@gmail.com