วารสารวิชาการ มจร บุรีรัมย์

วารสารวิชาการ มจร บุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิตและบุคลากรทั่วไปในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

 1. สาขาวิชาด้านครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และจิตวิทยา

 2. สาขาวิชาด้าน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสตร์

 3. สาขาวิชาด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา และสหวิทยาการด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

 กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ

 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน

 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...