การศึกษาวิเคราะห์ความงามเชิงสุนทรียะตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3

พระธีรภัทร์ ธิติวิสุทฺธี, พระครู ภาวนาโพธิคุณ, โสวิทย์ บำรุงภักดิ์

Abstract


             งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาทฤษฎีความงามตามหลักสุนทรียศาสตร์ 2) เพื่อศึกษาหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ในพุทธปรัชญาเถรวาท และ 3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความงามเชิงสุนทรียะตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ของพระพุทธศาสนา

             ผลการวิจัยพบว่า ความงามเชิงสุนทรียะเป็นความงดงามของวิถีชีวิตของมนุษย์ โดยชาวตะวันตกมีความเชื่อที่สัมพันธ์กับแนวคิดความงามทางอภิปรัชญาและจริยศาสตร์ แต่ยึดมั่นในเหตุผลและความสมบูรณ์ของมนุษย์ส่วนความงามของตะวันออก ได้มาจากพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาที่มีหลักธรรมในการปฏิบัติจัดเป็นความงามที่มีคุณค่าของจิตใจที่ผ่านการพัฒนาตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

             ความงามในบุญกิริยาวัตถุมี 3 ระดับ คือ งามระดับต้น หมายถึง การให้ทาน งามระดับกลาง หมายถึงการรักษาศีล และงามระดับสูงหมายถึงการเจริญสมาธิภาวนา ความงามเป็นศิลปะที่มีคุณค่าในตัวเอง การฝึกฝนพัฒนาให้เป็นผู้มีศีล ฝึกฝนสมาธิให้เป็นผู้มีสติ และฝึกฝนพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีปัญญา มุ่งให้ใช้ปัญญาในการคิด ตริตรองอย่างมีเหตุมี

             ส่วนผลความงามจากบุญกิริยาวัตถุ 3 มีผล 3 ระดับ คือ การให้ทานด้วยความศรัทธาจะส่งผลให้เกิดความรู้สึกเอิบอิ่มจากภายใน การรักษาศีล จะส่งผลให้ผิวพรรณสวยใบหน้าสดใส ดูเหมือนเป็นคนมีสติปัญญาดี การทำสมาธิภาวนา หรือการพัฒนาบุคลิกภาพด้วยการฝึกสมาธิ จะส่งผลให้มีความเจริญงอกงามทางสติปัญญา มีระบบทางความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลพัฒนาตนและสังคมให้บรรลุถึงความเจริญรุ่งเรือง  

 

            This thesis had three main purposes: (1) to study a concept of beauty in aesthetics, (2) to study three meritorious principles in Theravada Buddhist philosophy, and (3) to study analytically the aesthetical beauty according to three meritorious principles in Buddhism.

             A result of this study was found that the aesthetical beauty was the beauty in a way of human life. The West believed in a way of metaphysics and ethics but they stressed on reasons and perfect of human beings. They signified the aesthetical beauty about the way of human life rather than mere imagination of God. However, the aesthetical beauty in the East came from Buddhism

              The beauty according to three meritorious principles was divided into three levels: primary beauty—giving, middle beauty—morality, and final beauty—meditation. The beauty was the valuable art. Self-development for morality, mindfulness, wisdom, reasonable consideration was the beauty both in the outside and inside aspects that had contributed a lot to peace and happiness in the present time. In order to grow the beauty for personal life and societies, it was possible to start it in the family and spread it toward societies and over all areas of the world.  

              A result of beauty in Three Meritorious Principles was divided into three levels: giving with faith to make people rapturous, observed morality to cause beautiful skin and a bright face like a wise man, and practiced meditation or self-development with meditation to cause wisdom and systematic, reasonable thinking through the prosperous societies. 


Keywords


สุนทรียะ, บุญกิริยาวัตถุ 3, การวิเคราะห์ Aesthetical, Three Meritorious, Analytical

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com