การวิเคราะห์หลักพุทธจริยศาสตร์สำหรับแก้ปัญหาความพึงพอใจของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

ผุสดี โสพุดอ่อน, ประยูร แสงใส

Abstract


           

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้  1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง  2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง 3) เพื่อศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

             ผลการวิจัยพบว่า

             1. ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

              2. การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามอายุและวุฒิการศึกษา เมื่อทดสอบโดยภาพรวมทุกด้านไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จึงปฏิเสธสมมุติฐานที่ตั้งไว้

                3. แนวทางและข้อเสนอแนะของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ผู้บริหาร คณะกรรมการ ครูผู้ดูเล็ก ควรมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กอยู่เสมอเพื่อนำผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงการทำงาน มีเครื่องเล่นสนามที่หลากหลายและเพียงพอกับความต้องการของเด็ก ครูผู้ดูแลเด็กมีการส่งเสริมสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้เหมาะสมกับวัยและเพียงพอต่อจำนวนเด็ก มีการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ชุมชนและผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่องและให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน

 

              The objectives of this thesis were - 1)  to study the satisfcation of the parents in organizing the learning activities of  the daycare nursery centers in Kuthong Sub-district Administrative Organization, 2) to do comparative study of the parents satisfaction over the learning management of the daycare nursery centers in Kuthong Sub-district Administration, and 3) to study the principles and suggestions of the parents on the daycare nursery centers in Kuthong Sub-district Administration, Chiang Yuen district,  Mahasarakham province.

            1) The satisfaction of the parents over the daycare nursery center inKuthong sub-district Administrative Organization, Chiang Yuen district, Mahasarakham province, at the whole picture resulted in high scale.

            2)Last but not the least, the study found that the principles and

suggestions of the parents over the learning management of the daycare nursery centers in Kuthong sub-district Administrative Organization, Chiang Yuen district,  Mahasarakham province, was that the directors, committees, and teachers should lay down the plan and order to all officers including their responsibility and approached to the work assessment in order.

              3) develop the administrative management. More importantly, the Kuthong sub-district Administrative Organization should provid enough toys and playing ground to the children. On one hand, the teachers should concern about the learning material and learning activities that supported to the effective learning process of the children. 


Keywords


การบริหารจัดการศึกษา, ความพึงพอใจ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก Educational Administration, Satisfaction, Childen Development Centers

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com