การศึกษาวิเคราะห์คุณวิทยาที่ปรากฏในบทการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑล กรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที่ 1

ลาวัลย์ เดชวาทกุล

Abstract


        

              การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงานและผู้ปกครอง การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ผู้บริหารและหน่วยงาน (2) เพื่อเปรียบเทียบการปรับตัวในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที่ท1 3) ศึกษาว่าการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงานและผู้ปกครอง การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเห็นคุณค่าในตนเอง และค่านิยมในการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยที่สามารถทำนายการปรับตัวในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที่1

             ผลการวิจัยพบว่า

             บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขตการศึกษาที่ 1 ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงานและผู้ปกครอง  การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเห็นคุณค่าในตนเอง ค่านิยมในการปฏิบัติงาน และการปรับตัวในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก การปรับตัวในการปฏิบัติงานเมื่อจำแนกตามเพศ ระดับชั้นที่สังกัดการสอน อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพการสมรส ความพอเพียงของรายได้ และประสบการณ์การเปลี่ยนงาน พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ในขณะที่
            เมื่อจำแนกตามระยะเวลาการทำงาน พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงานและผู้ปกครอง การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเห็นคุณค่าในตนเอง ค่านิยมในการปฏิบัติงาน สามารถร่วมกันทำนายการปรับตัวในการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 77.90 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

            The purposes of this research were 1) to study the level of the social support from co-workers and  student’s parents, social support from school and administrators,self-esteem,work value and work adjustment 2) to compare the work adjustment of personnel in Catholic Schools under the Bangkok Archdiocese in Education Region 1 3) to study  the social support from co-worker and  from student’s parenst, the social support from school and administrators,self-esteem

           The results were:

           Work adjustment ,social support from co-worker and  student’s parents,social support from school and administrators ,self-esteem ,work value of personnel in Catholic Schools under the Bangkok Archdiocese in Education Region 1 were at the high level. Work adjustment as classified by genders, levels of teaching, age,education background , marital status, incomes  and experience of changing  jobs were not  significantly different. However, when classified by job experiences they were significantly different at .05 level.  The social support from co-worker and  student’s parents, the social support from school administrators ,self-esteem ,work value  predicted work adjustment of personnel in catholic schools under the Bangkok archdiocese in education region 1 at the percentage of 77.90, with a statistical significant level at.01.


Keywords


การปรับตัว, การทำงาน, บุคลากร Adaptation, Working, Personnel

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com