การศึกษาวิเคราะห์คุณวิทยาที่ปรากฏในบทการพัฒนาการจัดหารายได้ที่จัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

กาญจนาท เรียงสีทา, วิลาวรรณ พันธุ์พฤกษ์

Abstract


           

             การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดหารายได้ที่จัดเก็บเอง ศึกษาปัญหาและ   แนวทางในการจัดหารายได้ให้ได้วิธีการพัฒนาการจัดหารายได้เพื่อประเมินผลการพัฒนาการจัดหารายได้ที่จัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีจาก 11  หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  จำนวน  77  คน และผู้นำชุมชน จำนวน  12  คน รวมทั้งสิ้น  89  คน จากการตอบแบบสัมภาษณ์และสังเกตการณ์มาวิเคราะห์สรุปเนื้อหา และนำเสนอในลักษณะเชิงบรรยาย หรือสถิติเชิงพรรณนา วิธีดำเนินการวิจัยคือ นำข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์มาค้นหาปัญหา วิเคราะห์ปัญหาสรุปข้อมูลตามแบบสัมภาษณ์ และผู้นำชุมชนจัดประชุมกลุ่ม กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 12 คน สรุปข้อมูลจากประเด็นประชุมกลุ่มแล้วผู้นำชุมชนร่วมประชุมนำข้อมูลจากทั้งสองทางมาสรุปค้นหาปัญหา วิเคราะห์ปัญหา วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินผลการปฏิบัติ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่ม

             ผลการวิจัยมีดังนี้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาได้ดำเนินการจัดหารายได้ที่จัดเก็บเองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนดซึ่งรายได้ที่จัดเก็บเอง ได้แก่ ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและใบอนุญาต  ซึ่งการจัดเก็บภาษีก็เก็บได้ไม่ครบถ้วนถูกต้องและประชาชนก็ไม่ให้ความร่วมมือมากนักพอสรุปปัญหาในการจัดหารายได้ที่จัดเก็บเองดังนี้ (1) ประชาชนผู้เสียภาษีขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของภาษี (2) พนักงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ยังขาดความรู้ ความเข้าใจประสบการณ์ในการจัดหารายได้ที่จัดเก็บเอง (3) ความไม่เสมอภาคในการจัดเก็บภาษี ภายหลังการประชุมกลุ่มจึงวางแผนจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีแก่ประชาชนทุกหมู่บ้านทำแบบประเมินความรู้ก่อน-หลังการอบรมโดยการสุ่มตัวอย่างจากผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 330 คน ปฏิบัติตามแผน ประเมินผลพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น

             หลังจากได้รับการอบรมและผลสำเร็จของโครงการเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนและประชาชนผู้เสียภาษีซึ่งทั้งผู้นำชุมชนและประชาชนผู้เสียภาษีมีบทบาทอย่างมากในการที่จะพัฒนาการจัดหารายได้ที่จัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา สำหรับวิธีการพัฒนาการจัดหารายได้ที่จัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาอาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะพัฒนาการจัดหารายได้ที่จัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนตำบล
อื่น ๆ ต่อไป

 

            The objective of this study wasto investigate into a self-collected revenue, its problems, and ways of gaining revenueto arrive at the improvementmethods of collection in order to evaluate the development of a self-collected revenueby the ThaSala Sub-district Administrative Organization. The study was carried out through an interview ofa sample group of 77 people from11 villages in ThaSalasub-district who were subject to pay tax plusanother 12 community leaders giving a total of 89respondents. The answers to questionnairesas well as observations were taken for content analysis before being presented in a descriptive type or descriptive statistics.The research methodof this study was to take information from the questionnaires into filtration for problems, problem analysis, and conclusion. The community leaders arranged the meeting for the sample group, participated, and summarized all issues arose during the assembly. The data from both sides were analyzed for problems, planning, implementation, and evaluation. The data analysis was of a quantitative type with frequency, percentage, and mean from interviews and group meetings.

              The results were as follows. The ThaSala Administrative Organization had undertaken the self-collected revenue according to the Interior Ministry’s ministerial rules which includedlocal maintenance tax,real property tax, signboard tax, tag fee for business that was hazardous to health, and license. However, the collection of taxes was rather incomplete because the people did not cooperate.Thus, the problems in the self-collected revenue could be concluded as follows: (1) the taxpayers lacked of understanding about taxes, (2) the officers themselves in the organization lacked of knowledge and understanding about the self-collected revenue, and (3) the disparities in taxation. After the meeting, a plan to conduct the training programsabout taxes to educate the people in every villagewas thus implemented. An assessment was also carried out before and

              After the training by sampling 330 participants who followed the plan. The results showed that the participants had gained a reasonable amount of knowledge after participating the program. The success of the program derived from the cooperation of both the community leaders and the people who paid taxes. Both parties played a significant role in the development of the self-collected revenue of the ThaSala Administrative Organization. This could be an alternative way for the development of a selft-collected revenue of other sub-district administrative organizations in the future.


Keywords


การจัดหารายได้, การพัฒนา, องค์การบริหารส่วนตำบล Revenue Provision, Development, Administrative Organization

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com