การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

สุเมธ พลังภูเขียว, เพ็ญณี แนรอท

Abstract


              

               งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น และเพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปในตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 376 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่  (Freguency)  และร้อยละ  (Percentage)

               ผลการวิจัย  พบว่า จากกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ศึกษา จำนวน 376 คน เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 50.53 ส่วนใหญ่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 40.96  มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 59.57 อาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 57.98 รายได้ต่อเดือนระหว่าง  5,000 – 10,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 52.93 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการร่วมคิดและตัดสินใจ  ด้านการดำเนินการ อยู่ในระดับมาก  ด้านการติดตามและประเมินผล อยู่ในระดับน้อย ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้ต่างกัน  การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยรวมไม่แตกต่างกัน

 

               This research aims to: 1) Study people’s participation in setting up the development plan of Tambon Admonistration Organization, Chomphae district in Khon Kaen province, and 2) to compare people’s participation in the development plan of Tambon Administration Organization classified by gender, age, level of education, occupation, and monthly income. The sample group was 376 people who were eighteen years old and older who live in Wang Hinlad sub-district, Chumpae district in Khon Kaen province. Research instruments included a set of questionnaire.

               The data was analyzed for frequency and percentage. The findings showed that among 376 samples, 50.53% of them were females with 40.96% of 50 years old of age and older. It was found that 59.57% were elementary school graduates, 57.98% were farmers and 52.93% earned 5,000-10,000 baht income per month. The overall situation of participation in the development plan of Wang Hinlad Tambon Administration Organization was at low level. When considering in each aspect, it was showed that participation in planning and decision making , and proceed as planned were at high level. The aspect of evaluation and following up were at low level. When comparing levels of participation it was found that the people with different genders, ages, occupations, educational levels, and income levels had no differences in their levels of participation.


Keywords


กระบวนการมีส่วนร่วม, แผนพัฒนาตำบล, ประชาชน Participatory Processes, District Development Plan, Population

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com