การบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา ในอำเภอยางสีสุราชสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามหาสารคามเขต 2

พระมหาวิทูรย์ ธมฺมวุฑฺโฒ

Abstract


          

            การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา ในอำเภอยางสีสุราชสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 และเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอยางสีสุราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 2  กลุ่มประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 135  คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ค่าความถี่ ใช้ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครู ใช้การทดสอบด้วยค่าที (t-test independent) แนวทางการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารสถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาวิธี

             ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา ในอำเภอยางสีสุราชสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษมหาสารคามเขต 2 โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการธำรงรักษาบุคลากรตามหลักสังคหวัตถุ  4, ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักสังคหวัตถุ 4,ด้านการสรรหาบุคลากรตามหลักสังคหวัตถุ  4  และด้านการวางแผนบุคลากรตามหลักสังคหวัตถุ 4 ตามลำดับ 

             การเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4  ของผู้บริหารสถานศึกษา ในอำเภอยางสีสุราชสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 จำแนกตาม ตำแหน่ง โดยภาพรวม  และรายด้าน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

             แนวทางการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอยางสีสุราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 2  ควร ส่งเสริมสนับสนุนการให้โอกาสการมอบหมายงาน  การตัดสินใจ การสั่งการและการดำเนินการในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะด้านการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา และครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต2 ในขอบข่ายการบริหารงานบุคคล  4 ด้าน คือ 1.ด้านการวางแผนบุคลากร  2) ด้านการสรรหาบุคลากร  3) ด้านการปฏิบัติงานบุคลากร 4) ด้านการธำรงรักษาบุคลากร  

 

             Three objectives of this research were (1) to study comparatively the educational administrators’ personnel administration according to Sanghahavatthu in Yang Seesuraj district, at the Mahasarakham Primary Educational Service Area Office II and (2) to study a way of the educational administrators’ personnel administration according to Sanghahavatthu in Yang Seesuraj district, at the Mahasarakham Primary Educational Service Area Office II. The population in this study was administrators and teachers and the sample was 135 persons. The statistics to analyze the general collected data was Frequency, Means,   and Standard Deviation (S.D.). The comparison of administrators’ and teachers’ opinion was done with the use of the t-test independent. The analysis of a way of the personnel administration according to Sanghahavatthu was done with the content analysis technique.  

             A result of this study was found that the administration according to Sanghahavatthu made by the educational administrators in Yang Seesuraj district, at the Mahasarakham Primary Educational Service Area Office II was generally in the high level. When each aspect was considered, it was found that all aspects were in the high level. They were the personal affair, work assessment, recruitment, and plan in an order.

             The comparison of the educational administrators’ personnel administration according to Sanghahavatthu in Yang Seesuraj district, at the Mahasarakham Primary Educational Service Area Office II was classified in their position and salary was different with the significance in statistics at 0.01.

              The way of the educational administrators’ personnel administration according to Sanghahavatthu in Yang Seesuraj district, at the Mahasarakham Primary Educational Service Area Office II should be promoted to give an order for work, to make a decision, to give the command, and to hold the management in the educational administration. The educational administrators’ and the teachers’ personnel administration according to Sanghahavatthu in Yang Seesuraj district, at the Mahasarakham Primary Educational Service Area Office II covered four aspects: (1) plan, (2) recruitment, (3) work assessment, and (4) personal affair 


Keywords


การบริหารงานบุคคล, สังคหวัตถุ 4, ผู้บริหารสถานศึกษา Personnel Administration, Sanghahavatthu iv, Educational Administrators

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com