การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

เบญจมาศ อรุณพงศ์ศิริ

Abstract


           

             การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จำนวน 286 คน และเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามมาทำการวิเคราะห์โดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา

              ผลการศึกษาพบว่า

             1) ปัญหาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในภาพรวมพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาด้านร่างกายมากที่สุด รองลงมาคือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านจิตใจ และปัญหาด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและความต้องการของผู้สูงอายุส่วนใหญ่พบว่าต้องการให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งมากที่สุด รองลงมา ต้องการให้มีบริการส่งเสริมสุขภาพฟรี ต้องการมีสุขภาพที่ดีได้รับการรักษาพยาบาลที่ถูกต้องเหมาะสม ต้องการอาหารที่ดีมีคุณค่า ต้องการรักษาพลังและศักยภาพทางร่างกายและทางสมองให้คงอยู่มากที่สุด ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต้องการให้รัฐจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจากเดิมมากที่สุด รองลงมา ต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ต้องการความสะดวกสบายในการเดินทางไปในที่ต่างๆ ต้องการสภาพแวดล้อมที่ทำให้สบายใจ คลายเครียด ต้องการบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับสุขภาพ ต้องการอุปกรณ์อำนวยความสะดวก และสถานที่บริการสาธารณะที่สะดวก ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสาร ต้องการงานที่เหมาะสมกับวัยและมีรายได้เพียงพอใช้จ่าย และต้องการการเกื้อหนุนทางการเงินจากลูกหลาน

             2) แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พบว่า หน่วยงานภาครัฐควรจัดแพทย์เฉพาะทางมารักษาให้กับผู้สูงอายุในแต่ละปี เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ทำงานที่ผู้สูงอายุอยากทำ เพิ่มเบี้ยยังชีพจากเดิมมากที่สุด มีการตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุปีละ 1-2 ครั้ง และมีบริการเพื่อสุขภาพ จัดทำศูนย์พักผ่อนให้แก่ผู้สูงอายุในแต่ละชุมชน มีการจัดอบรมเรื่องการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ มีการแจกอาหารเสริมที่มีประโยชน์แก่ผู้สูงอายุทุกๆ เดือน
มีการตรวจสุขภาพตามบ้าน มีเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินให้กับผู้สูงอายุ เช่น รถเข็น ดูแลสุขภาพและที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ ให้คำแนะนำเรื่องอาหารแก่ผู้สูงอายุ และมีลานกีฬาที่เหมาะสม แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้ ควรจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุทำในเวลาว่าง จัดให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายทุกๆเช้าในแต่ละหมู่บ้าน จัดทำห้องสมุดในชุมชนให้แก่ผู้สูงอายุ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆอยู่เสมอ มีการจัดงบประมาณในการส่งเสริมอาชีพ เช่น การจักสาน มีสวนสาธารณะในหมู่บ้านเพื่อให้ผู้สูงอายุได้พักผ่อนหย่อนใจ จัดสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่มีมลภาวะต่างๆให้กับผู้สูงอายุ เพิ่มสวัสดิการ ก่อสร้างถนนลาดยางหรือการเดินทางที่สะดวกสบายให้กับผู้สูงอายุ และจัดการแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งชุมชนให้สะอาด น่าอยู่ และปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้สูงอายุ

 

              This independent study  was intended to study problems and needs  quality of life  development of the  elderly,  of  the thasala Subdistrict Administrative Organization, Manchakhiri District, khonkaen Province. Tools for data collection were questionnaires and interviews. The questionnaires were used for 286 sampling subjects; the data derived from questionnairs were analyzed by means of statistics using frequency and percentage, while the data from interviews were manipulated by means of content analysis.

             Results of the study are given below.

             1.In general, the problems of  quality of  life of the elderly were mainly physical, Followed by problems of environment. Mental health and social relationships. Most of the elderly wanted to have physical checkup at least once a year. Followed by free health care. Proper medical treatment, nutritional food, and continued physical  and mental strength. With regard to environment, they wanted the most a living allowance to increase,  followed by the need for life and property security, and convenience in traveling to different places, pleasant environment, residence conducive to health, convenience facilities and public service site, information, work appropriate for the aged and sufficient income, and financial support from children/grand children.

             2.Regarding guidelines for the elderly’s quality of life development, government agencies  should dispatch specialized medical teams to give medication to the elderly each year, give them an opportunity to do work  they want to do, increase the living allowance, arrange physical checkups 1 – 2 times a year, provide health services, establish recreation centers in each community, arrange healthcare  training for the elderly, distribute dietary supplements every Student in Master’s degree program in Public Administration, Local Administration, College of Local Administration,  KhonKaen  Universit Associate Professor, Department of Health Administration, Faculty of  Public Health, Khonkaen  Universitymonth, provide the elderly with equipment such as wheelchairs, look after the elderly’s health and residence, give them an advice on nutrition, and provide sports playground and appropriate equipments.As for guidelines regarding the environment, most of the elderly had the following suggestions: free-time activities should be arranged for the elderly, an exercise places should be organized: free-time activities should be established for the elderly to read, a budget should be allocated to support occupation, public parks should be built in the villages for the elderly, services should be increased, asphalt roads should be constructed for the elderly, and life and property should be secured.


Keywords


การพัฒนา, คุณภาพชีวิต, ผู้สูงอายุ Development, Quality of Life, Elderly

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com