การติดตามการดำเนินการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คริสต์ศักราช 2010 โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ของรัฐ สังกัดนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว

ไชยกร ปัญญาทอง

Abstract


     

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาสภาพการดำเนินการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คริสต์ศักราช 2010  2) ศึกษาสภาพปัญหาการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คริสต์ศักราช 2010 และ 3) ศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คริสต์ศักราช 2010 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน  ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา ค.ศ. 2010 - 2011 โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ของรัฐ สังกัดนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว จำนวน 382 คน  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป  เพื่อคำนวณหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ และ   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

             ผลการวิจัย พบว่า  1)  สภาพการดำเนินการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง (= 3.08, S.D. = 0.90)  2)  สภาพปัญหาการใช้หลักสูตร  มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง (= 2.66,  S.D. = 1.02)  3) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จะทำให้การใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมีประสิทธิภาพ 3 อันดับแรกได้แก่ จัดให้ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ธรรมชาติจากโรงเรียนอื่น ๆ    (= 3.73, S.D. = 1.15)  จัดสรรบุคลากรไว้เพื่อการผลิตสื่อและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ธรรมชาติโดยเฉพาะ  (= 3.71, S.D. = 0.85)  และจัดอบรมบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้และทักษะในการสอนเฉพาะอยู่เสมอ (= 3.58, S.D. = 1.32)

 

              The objectives of this research were: 1) to study the situation in implementation in using Natural Science Curriculum, Mathayomsuksa 1, 2010, 2) to study the situation of problem in using Natural Science Curriculum, Mathayomsuksa 1, 2010, and  3) to study the opinion and recommendation for using Natural Science Curriculum, Mathayomsuksa 1, 2010. The samples using in this study included 382 school administrators, natural Science teachers of Mathayomsuksa 1, 2010-2011 school year, and Mathayomsuksa 1, 2010-2011 school year. Data were collected by using the Questionnaire, and Interview Form. They were analyzed by using computer program to calculate the Frequency, Percentage, and Standard Deviation.

               The results: 1) For situation of implementation in using the Natural Science Curriculum, Mathayomsuksa 1, 2010, the practice was in “Moderate” level. (= 3.08, S.D. = 0.90).  2)  For situation of problem in using curriculum, in overall, the problem was in “Moderate” level. (= 2.66,  S.D. = 1.02).  3) For opinion and recommendation for using Natural Science Curriculum, the first 3 orders of efficiency included: the provision for field trip study regarding to learning and teaching in Natural Science from other schools (= 3.73, S.D. = 1.15), the selection of staffs for producing the media and Natural Science learning and teaching in specific (= 3.71, S.D. = 0.85), and the provision for school staff training to obtain knowledge and skill in teaching regularly  (= 3.58, S.D. = 1.32).


Keywords


การติดตาม, การดำเนินการใช้หลักสูตร, หลักสูตรวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ Follow Up, Curriculum Implementation, Natural Science Curriculum

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com