ศึกษาความคิดเห็นต่อการเรียนธรรมศึกษาของนักเรียน ในเขตตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

พระมหาสุรชาติ สิริเตโช

Abstract


    

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาหลักสูตรธรรมศึกษาและวิธีการสอนของพระภิกษุ ที่ทำการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน ในตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นการเรียนธรรมศึกษาของนักเรียน ในตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่  คณะครู จำนวน 31  คน นักเรียนธรรมศึกษาตรี โท และเอก จำนวน  340  คน และครูพระสอนธรรมศึกษา จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 381 คน  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.90 โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีของ ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 217 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

              ผลการวิจัย พบว่า

             หลักสูตรธรรมศึกษาและวิธีสอนของพระภิกษุที่ทำการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนในเขตตำบลหนองแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและรายด้าน มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน แสดงว่า อยู่ในระดับมากอยู่ 4 ด้าน โดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่ำ คือ ด้านการเรียนการสอน  ด้านบุคลิกภาพของภิกษุผู้สอนธรรมศึกษา  ด้านเนื้อหาของหลักสูตร และด้านการวัดและการประเมินผล

             ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อการเรียนธรรมศึกษาของนักเรียนในเขตตำบลหนองแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้ ด้านเนื้อหาของหลักสูตร ได้แก่ วุฒิภาวะของนักเรียน ยังมีความไม่พร้อมกับเนื้อหาวิชาที่ยากเกินไป หลักสูตรมีเนื้อหาสาระที่เข้าใจยาก เนื้อหาวิชาที่ทำการสอนมากเกินไป ศัพท์ภาษาธรรมะในหลักสูตรที่ใช้สอนมีมากเกินไป ด้านบุคลิกภาพของภิกษุผู้สอนธรรมศึกษา พระสอนส่วนมากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรในโรงเรียนน้อยเกินไป การใช้วาจาที่ไม่สำรวม การแสดงกิริยามารยาทให้เหมาะสม ด้านการเรียนการสอน ไม่ค่อยแม่นยำในเนื้อหาวิชาที่ทำการสอน ด้านเอกสารในการสอนไม่เพียงพอ ใช้ภาษาที่เข้าใจยาก อธิบายหลักธรรมไม่ชัดเจน ด้านการวัดและการประเมินผล ควรจัดทำแบบทดสอบ เพื่อเป็นการฝึกหัดและทบทวนบทเรียนให้เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของนักเรียนเป็นระยะๆ ผลการสอบไม่ควรนานเกินไป และข้อสอบยากเกินไป 

 

            The objectives of this study were: 1) to study the curriculum of Dhamma studies (Dhamma-sueksa) and the teaching methods of the Buddhist monks in teaching Dhamma studies in the schools, in the area of Nong-Kaew sub-district, Mueng district, Roi-et province, and 2) to study the students view on Dhamma studies in Nong-Kaew sub-district, Mueng district, Roi-et province. The sample in this study were: 31 teachers, 340 Dhamma studies students, and 10 Buddhist monks who taught Dhamma studies, 381 in total. It concluded with the reliability at 0.90, acquiring sample by Cohen's method, and had the sample at 217. And, the statistics used in this study were: Frequency, Percentage, Means, and Standard Deviation (S.D.).

             The result of the study found that:

             The curriculum of Dhamma studies (Dhamma-sueksa) and the teaching methods of the Buddhist monks in teaching Dhamma studies in the schools, in the area of Nong-Kaew sub-district, Mueng district, Roi-et province, in overall and in each aspect resulted in most level. While, examining in each aspect found that it resulted in most in 4 aspects categorizing based on Means from higher to lower points as following: learning activities, the character of Buddhist monks who taught the Dhamma studies, content of the curriculum, and the test and evaluation of the study.     

          The result of the study of students’ opinion on Dhamma studies, in the area of Nong-Kaew sub-district, Mueng district, Roi-et province found thus: the content of the curriculum was not fit with the students, and it was somewhat too difficult for the students such as Dhamma terminology, and too many courses for Dhamma studies. The Buddhist monks who taught the Dhamma studies had not well relationship with the officers in school, used improper speech and acted inappropriately. For the learning activities, the learning process didn't go in the same direction with the content of the courses, and teaching material was not enough. Last but not least, for the test and evaluation of the study, it was very necessary to provide the test for testing and reviewing the studies of the students in a proper period. The  final test should not be too difficult and its result should be announced as soon as possible.


Keywords


การเรียน, ธรรมศึกษา, นักเรียน Learning, Dhamma-Sueksa, Studies

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com