การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

อิศริยา พยัคฆวรรณ

Abstract


              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ  1)  เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารและครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  2) เพื่อศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  ผู้บริหาร  ผู้ช่วยผู้บริหาร  ครูประจำและครูพิเศษ  โรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวนทั้งหมด  5  โรงเรียนประชากรทั้งหมด 109  รูป/คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  แนวทางและข้อเสนอแนะ วิเคราะห์ด้วยค่าความถี่ และใช้วิธีการเชิงพรรณนาวิเคราะห์เนื้อหา 

              ผลการวิจัยพบว่า

              1. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  โดยภาพรวมมีความเห็นในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  ส่วนมากมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง  ซึ่งได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตร  ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  ด้านการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  ด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้  ด้านการนิเทศการศึกษา  ด้านการแนะแนวการศึกษา  ด้านการประกันคุณภาพภายใน  ด้านการประสานงานการพัฒนาด้านวิชาการ

             2. แนวทางและข้อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารและครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูผู้สอนเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา  มีการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระและหน่วยการเรียนรู้  กำหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและการประเมินผลให้มีความชัดเจน  ส่งเสริมให้ครูทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการเรียนการสอน  ให้การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้  มีการจัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา จัดการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  กำหนดเป้าหมายของสถานศึกษาตามมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  และควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับการอบรมทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ให้ได้มาตรฐานและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

             The objectives of this thesis were 1) to study academic administration of the administrators and teachers of Phrapariyattidhamma Schools, general education division in khon kaen municipal area, 2) to study the method and further suggestions to the academic administration of the administrators and teachers of Phrapariyattidhamma Schools, general education division in the Khon kaen municipal area. The population in this study was totally 109 persons i.e. administrators, assistant administrators, permanent teachers, and visiting teachers in 5 schools. The research instruments applied in this study were questionnaire in 5 scales. The statistics applied in this was Frequency, Means, and Standard Deviation (S.D.). The method and suggestions were analyzed with Frequency and the content analyzed method.

              The result of the study found that :

             1) The academic administration of the administrators and teachers at Phrapariyattidhamma Schools, general education division in the Khon Kaen municipal area, generally resulted in the middle level ; while examining in each aspect mostly resulted in middle level namely, the development of the curriculum, learning activities, educational assessment and grade transfer, research and learning development, teaching material, technology, educational counseling, internal quality assurance system, and co-operative management in academic development ;

             2) The method and further suggestions about the academic administration made by the administrators and teachers at the Phrapariyattidhamma Schools, general education division in the Khon Kaen municipal area, showed the detail that there should organize the training regarding curriculum development, teaching plans, effective principles and rules in educational assessment, supporting the teachers to do research, the formed target of the educational institution according to the proper standard and quality assurance system, The given opportunities  for all students to be trained continuously in the academic aspects which caused great benefits of developing the Phrapariyattidhamma Schools, general education division and making this ecclesiastical institution more educational standard and efficiency.


Keywords


การบริหาร, งานวิชาการ, โรงเรียนพระปริยัติธรรม Administration, Academic, Phrapariyattidhamma Schools

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com