บทบาทของพระสังฆาธิการในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด

พระมหาชุมพร วรรณภาพ

Abstract


        

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับบทบาทในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  ความภาคภูมิใจในตนเอง และสัมพันธภาพกับชุมชนของพระสังฆาธิการในจังหวัดร้อยเอ็ด 2) ศึกษาเปรียบเทียบบทบาทในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน จำแนกตามอายุ  พรรษา  ระดับการศึกษาสูงสุดแผนกธรรม  ระดับการศึกษาสูงสุดแผนกบาลี  ระดับการศึกษาสูงสุดแผนกสามัญ  ตำแหน่งการปกครองในวัด  ระยะเวลาที่ได้อาศัยในชุมชนขณะดำรงตำแหน่ง และภูมิลำเนาเดิมของพระสังฆาธิการในจังหวัดร้อยเอ็ด 3) ศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  ความภาคภูมิใจในตนเอง และสัมพันธภาพกับชุมชนที่สามารถทำนายบทบาทในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนของพระสังฆาธิการในจังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือพระสังฆาธิการประกอบด้วย เจ้าอาวาส และรองเจ้าอาวาส จำนวน 272 รูป โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามลำดับของตัวแปรที่นำเข้าสมการ ผลการวิจัยพบว่า

              1.พระสังฆาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีสัมพันธภาพกับชุนชน และมีบทบาทในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนอยู่ในระดับมาก

              2.บทบาทในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนของพระสังฆาธิการเมื่อจำแนกตามพรรษา ระดับการศึกษาสูงสุดแผนกสามัญ ตำแหน่งการปกครองในวัด และระยะเวลาที่ได้อาศัยในชุมชนขณะดำรงตำแหน่ง พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่เมื่อจำแนกตามอายุ ระดับการศึกษาสูงสุดแผนกธรรม ระดับการศึกษาสูงสุดแผนกบาลี และภูมิลำเนาเดิม พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน

             3.สัมพันธภาพกับชุมชน การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถร่วมกันทำนายบทบาทในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนของพระสังฆาธิการได้ร้อยละ 69.80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

 

             The purposes of this research were 1) To study the level of the vice-abbots and abbots’ roles in developing of peoples’ quality of life, information perception, self-esteem, relationships with the community of the vice-abbots and abbots in Roi Et province, 2) to compare the vice-abbots and abbots’ roles in  developing of people’s quality of life as classified by age, year of ordination, highest level of education in Dhamma studies, highest level in Pali education, highest level of formal education,  position in the temple administration, duration of residency in the community and original residency, 3) to determine information perception, self-esteem, relationships with the community as predictors of the vice-abbots and abbots’ roles in developing of people’s quality of life  in Roi Et province.

              Research samples were 272 vice-abbots and abbots in Roi Et province derived by simple random sampling technique. Instruments used to collect data were questionnaires constructed by the researcher. Data were analyzed for percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA and Stepwise Multiple Regression analysis. The results were:

             1.Informational perception, self-esteem, relationships with the community and roles in developing of people’s quality of life of the Abbots and the Vice Abbots in Roi Et province were at the high level.

             2. Roles  in developing of people’s quality of  life of the  abbots and vice  abbots in Roi Et province  as classified by highest level of formal education, duration of residency in the community and position in the temple administration were significantly different at .05 levels. However, when they were classified by age, year of ordination, highest level of education in Dhamma Studies, highest level in Pali education and their original residency, they were not  significantly different.

             3. Relationships with the community, informational perception and self-esteem predicted the vice abbot and the abbots’ roles in developing of people’s quality of life at the percentage of 69.80, with statistical significance at.001.


Keywords


บทบาท, พระสังฆาธิการ, คุณภาพชีวิต Role, Monks, Quality of Life

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com