การสร้างภาคีหุ้นส่วนในการบริหารเทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประสิทธิ์ ตาตินิจ, ลำปาง แม่นมาตย์

Abstract


          

              การศึกษาการสร้างภาคีหุ้นส่วนในการบริหารเทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นการศึกษาบริบทของหน่วยงานในพื้นที่  เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการบริหารงานเทศบาลแบบภาคีหุ้นส่วนและเพื่อสร้างภาคีหุ้นส่วนของผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน ในเทศบาลตำบลท่าพระ เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายร่วมกับภาคีหุ้นส่วนในการบริหารเทศบาลตำบลท่าพระ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนของเทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นต่อไป ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) รวมจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น  13  แห่ง แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และเรียบเรียง บรรยายเชิงพรรณนา

              ผลการศึกษาพบว่า หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน มีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่เทศบาลตามภารกิจประจำที่หน่วยงานได้ดำเนินการอยู่แล้ว ดังนั้นรูปแบบของภาคีหุ้นส่วนในการบริหารเทศบาลตำบลท่าพระจึงเป็นในรูปแบบการบริหารไม่เต็มรูปแบบ (Half) มีกระบวนการทำงานเพียงบางกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมร่วมกันในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าพระเท่านั้น ซึ่งเป็นการริเริ่มแนวคิด เพื่อเชื่อมโยงรูปแบบภาคีหุ้นส่วนในการบริหารเทศบาล โดยกำหนดให้เทศบาลตำบลท่าพระเป็นหน่วยงานกลาง เพื่อเป็นผู้ประสานและริเริ่มกระบวนการสร้างภาคีหุ้นส่วน  ซึ่งภาคีหุ้นส่วนต้องมีส่วนร่วมในการผลักดัน กระตุ้น ส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุนงบประมาณ และกำลังคน ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งวางแผน ติดตามตรวจสอบและประชุมร่วมกัน โดยเป้าหมายรวมกันคือ พื้นที่เทศบาลตำบลท่าพระและคุณภาพชีวิตของประชาชน 6 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ ภาคีหุ้นส่วน คือ บริษัท ซีพีค้าปลีกและการตลาด บริษัท โออิชิฟู๊ด จำกัด และศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ 2) ด้านสุขภาพ  ภาคีหุ้นส่วนคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 3) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ภาคีหุ้นส่วนคือ สถานีตำรวจภูธรเมือง สาขาย่อยท่าพระ 4) ด้านการศึกษาอาชีพ ภาคีหุ้นส่วนคือ วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น 5) ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคีหุ้นส่วนคือ สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับบริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด และ 6) ด้านการสนับสนุนการกีฬา ภาคีหุ้นส่วนคือ บริษัทขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าพระ มีอาชีพ มีรายได้ มีสุขภาพที่ดี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ให้คงอยู่สืบไป 

 

               Education, creating partnerships in the management of member Tha Phra district. Muang Khonkaen. Province. This study aims to clarify the context of the unincorporated areas. The study reviews the district administration to create an associate partner and associate partner of the executive government agencies, the private sector Tha Phra district. To contribute to policy development in conjunction with partners in the management of member Tha Pra district. Provide maximum benefit to the people of Tha Phra district.  Muang Khonkaen next. Using in-depth interviews (In-depth Interview) total audience of 13 million, and thedata was analyzed and.compiled.Descriptive,narrative.
              The results showed that Government agencies. Agencies and the private sector. Role in the development of the metropolitan area, according to the agency's mission has taken already. So a full partner in the management of member Tha Pra district administration is in the form of a full (Half) are just some of the activities that the workflow activities in the area of

               Tha  Phra district only. Which initiated the concept. Parties linked to a partner in the municipal administration. Designated district Tha Phra is a federal agency. To coordinate and initiate the process of creating a party partners. The associate partners to participate in the promotion, support to push the budget and manpower on duty. Including planning. Monitoring and meeting together. The common goal is. Tha Pra district area and quality of life six ways: 1) support and promote the career Contracting partner is CP Retailing and Marketing co.ltd  and Oishi Food and Animal Research Center, 2) health is associate partner. Hospital Health District 3) the safety of life and property. Is associate partner. City Police Station. Tha Phra sub  4) career education. Is associate partner. Polytechnic College London  5) the conservation of natural resources and the environment. Is associate partner. Energy Agency province. Thailand co.ltd., together with its nectar, and  6) support the sport. Is associate partner. Khon Kaen Brewery co.ltd. to provide the local people with a professional Tha Pra  district revenues are healthy. The safety of life and property. And conserve natural resources in the area to remain forever.


Keywords


ภาคีหุ้นส่วน, การบริหาร, เทศบาล Partnership, Management, Municipality

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com