บทบาทของสายงานบริหารงานทั่วไปในการสนับสนุนการบริหารจัดการงานท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

สาวิตรี ภูมิมอญ

Abstract


         

             การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของสายงานบริหารงานทั่วไป และแนวทางในการแก้ไขปัญหาของสายงานบริหารงานทั่วไปในการสนับสนุนการบริหารจัดการงานท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพนพิสัย  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกจากคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้ากอง  งานบริหารต่างๆ  พนักงานเทศบาล  และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง และทำการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงพรรณนา 

             ผลการศึกษาพบว่าบทบาทของสายงานบริหารงานทั่วของเทศบาลตำบลโพนพิสัยทั้ง 6  ฝ่ายงาน มีความสำคัญมากต่อการสนับสนุนการบริหารจัดการงานท้องถิ่น ถือเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐ และนโยบายของฝ่ายการเมือง เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่องค์กรและประชาชนในเขตเทศบาล ซึ่งบุคลกรถือว่ามีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และขอบเขตการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงานเป็นอย่างดี แต่ฝ่ายสนับสนุนทั้ง  6  ฝ่ายงาน  ยังไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนการบริหารจัดการงานท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพได้  จึงควรเพิ่มสายงานประชาสัมพันธ์และงานนิติการ ในปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นในสายงานบริหารงานทั่วไป พบว่า พนักงานเทศบาลยังขาดองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเอง ทำให้เกิดความผิดพลาดบ่อยครั้ง ขาดความเอาใจใส่ต่อการทำงาน การทำงานไม่ตรงตามสายงานที่เรียนมาหรือไม่ตรงตามคุณสมบัติของมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่และวัสดุ อุปกรณ์ ไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนในการปฏิบัติงาน  นอกจากนี้ยังมีการเมืองเข้ามาแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ส่งผลให้ไม่สามารถจัดระเบียบการวางจำหน่ายสินค้าบนทางเดินเท้าสาธารณะได้ตามระเบียบกฎหมาย 

             แนวทางในการแก้ไขปัญหาพบว่า  ควรพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานผู้ปฏิบัติงานในแต่ละฝ่ายงาน  มีการฝึกอบรม สัมมนาศึกษาดูงาน  ส่งเสริมด้านการศึกษา เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ดี  ต่องานในหน้าที่ของตนเอง และพัฒนาความรู้ความสามารถให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามสายงานบริหารงานทั่วไป ควรจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน ควรมีการประสานงานและให้ความรู้แก่ฝ่ายการเมืองเพื่อให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของทางราชการและให้การบริหาร จัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชนภายในเขตเทศบาลอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

 

             This research had the objective to study the role of general administration in supporting the Phonpisai Tambon Administrative Organization (TAO) Municipality in Phonpisai District of Nongkhai Province.  This study also proposes guidelines for improving administrative support for the TAO.  Data were collected using in-depth interviews with senior managers, staff and senior members of the municipality, and chiefs of the administrative sections, and from review of related documents.

             The results of this study found that the role of general administration of the TAO covers six key sections which help advocate policy of the government and political sections, and to translate this into action for the benefit of the constituency and the municipality.  The relevant staff of these sections understand their role and scope of responsibilities well.  Nevertheless, there remain inefficiencies in the TAO. These could be addressed by adding public relations and legal affairs sections.  Also, some staff are not fully knowledgeable about the procedures and laws in conducting their tasks.  Errors result and staff morale declines.  Some staff are assigned to positions that are not relevant to their training and education.  There is a shortage of staff, materials and equipment in some sections, and there is political interference with implementation for some activities which make it difficult for the TAO to enforce municipal regulations about usage of public spaces.

             In order to improve these shortcomings, there needs to be staff capacity building through training and seminars, study tours, on-going education, improvement in attitudes toward the work, and an emphasis on efficiency.  There should be better recruitment of staff to match the position description. There should be increased procurement to ensure adequate supplies, and better coordination with the political section so that they comply with regulations and are aligned with the work of the general administration of the TAO.  This will ensure greater benefit for the municipality and the local residents.


Keywords


บทบาท, สายงานบริหารงานทั่วไป, การบริหารจัดการงานท้องถิ่น Roles, General Administration, Local Governance

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com