แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

อุทัย ขุนแก้ว

Abstract


             

              การศึกษาอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน  3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล  โดยใช้วิธีคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านคนพิการ รวมทั้งสิ้น 10 คน  โดยเลือกแบบเจาะจง 4 กลุ่ม  คือ  1) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 2) เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง 3) ตัวแทนคนพิการ 4) ตัวแทนครอบครัวคนพิการ  ลักษณะการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม

             ผลการศึกษา  พบว่า อบต.เมืองพล มีความมุ่งหวังให้ผู้พิการในชุมชน สามารถดำรงอยู่ในสังคม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในชุมชนเช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป 
1) สภาพทั่วไปของ อบต.เมืองพล มีประชากรในพื้นที่ทั้งหมด 6,412 คน เป็นผู้พิการ 108 คน คิดเป็น 1.68 เปอร์เซ็นต์ ของประชากรทั้งหมด 2) ปัญหาหลักของผู้พิการในชุมชนที่พบคือ 2.1) การให้บริการต่างๆยังไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้พิการ 2.2) ผู้พิการมีข้อจำกัดในการประกอบอาชีพ 2.3) ผู้พิการถูกแบ่งแยกในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคม
3) แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนของอบต. เมืองพล  ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสถาบันชุมชนควรมีบทบาทในการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของรัฐเอกชนเครือข่ายพันธมิตรในการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนพบว่าปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญในการเปิดโอกาสในการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสม และการช่วยให้ผู้พิการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมเหมือนคนปกติ

 

             The purposes of this independent study were 1) To investigate the situation on rehabilitation of persons with disabilities of MuangphonTambon Administration Organization, Khonkaen province. 2) To study the problems and the obstaclesof community based rehabilitation of persons with disabilities based on their behavior and 3) To improve and give suggestions about thecommunity based rehabilitation program to Muangphon Tambon  Administration Organization. Methodology: Data utilized in this independent study were derived from the key informants who were working on rehabilitation of persons  with disabilities. The four groups of key informants with a total of 10 persons were specifically selected, including 1) Chief executive of the Subdistrict Administration Organization, 2) related government officers, 3) representatives of persons with disabilities and 4) representatives of persons with disabilities family. This independent study was a qualitative research which carried out by variety of methods such as:  in depth interview, focus group discussion and participatory observation.

             The results revealed that the aims  ofthis research’s case study,MuangPhon Tambon Administration organization, were to enable the disabled ones to lead their lives,make their own living and participate in social activities equal to those non-disabled. 1) MuangPhon Tambon  Administration organization of Khonkaen had a total population of 6,412 and 108 out of 6,412 were persons with disabilities, representing 1.68% of the community population. 2) The main problem of persons with disabilities were 2.1) The rehabilitation services in existence did not meet the need of the majority of persons with disabilities 2.2) Most of persons with disabilities were lacked of job opportunities and 2.3) Most of persons with disabilities were excluded from social activities in the community. 3) Guidelines to improve suggestions for community based rehabilitation program  of MuangPhon Tombon Administration Organization are concluded below.The result of the study  showed that community Institution  should play  active roles to participants and collaborate other public or private partners networks in provide the rehabilitation  service to persons with disabilities. Community involution was found as key success factors to job opportunity and included all persons with disabilities in social activities as the non-disabled.


Keywords


แนวทาง, การฟื้นฟูสมรรถภาพ, คนพิการ Guidelines, Rehabilitation, Disabilities

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com