ความสัมพันธ์ระหว่างหลักฆราวาสธรรมกับคุณภาพการปฏิบัติงาน ของข้าราชการสำนักงานอัยการภาค 4

ทัศนีย์ กลางเภา, ชาญชัย ฮวดศรี, ปัญญา คล้ายเดช

Abstract


        

             การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักฆราวาสธรรม  2.  เพื่อศึกษาคุณภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานอัยการภาค 4  3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการปฏิบัติตนของข้าราชการสำนักงานอัยการภาค 4  ตามหลักฆราวาสธรรมกับคุณภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานอัยการภาค 4   

             ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.94  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านสัจจะ มีค่าเฉลี่ย 4.13  ด้านทมะ มีค่าเฉลี่ย 3.92 ด้านขันติ มีค่าเฉลี่ย 3.91 และด้านจาคะ มีค่าเฉลี่ย 3.80  คุณภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานอัยการภาค 4  โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.98 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนตามหลักฆราวาสธรรมกับคุณภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานอัยการภาค 4   โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพการปฏิบัติงาน  ในระดับสูงมาก r =0.897  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า หลักฆราวาสธรรมทุกด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพการปฏิบัติงานทุกด้าน

 

             The objectives of this research were: (1) to study the officials’ work performance according (2) to study the work performance quality of officials at Public Prosecution Region 4, and (3) to study the relationship between the officials’ work performance according to Gharāvāsa-dhamma at Public Prosecution Region 4 and the work performance quality of officials at Public Prosecution Region 4. and the work performance quality was Person’s Product Moment Correlation Coefficient.  

             A result of this research was generally in a high level (=3.94). When each aspect was considered, it was in the high level. These aspects were truth (= 4.13), self-command (= 3.92), patient (= 3.91), and sacrifice (= 3.80) in an order. The work performance quality of officials at Public Prosecution Region 4 was generally in the high level (= 3.98). A result of analyzing the relationship between the officials’ work performance according to Gharāvāsa-dhamma at Public Prosecution Region 4 and the work performance quality of officials at Public Prosecution Region 4 was generally positive in the very high level (r = 0.89) with the significance in statistics at 0.05. When each aspect was considered, it was found that the principle of Gharāvāsa-dhamma was the positive relation to the work performance in all aspects.


Keywords


ฆราวาสธรรม, คุณภาพการปฏิบัติงาน, ข้าราชการสำนักงานอัยการภาค 4 Gharāvāsa-Dhamma, The Officials’Wor Performance, PublicProsecution Region 4

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com