ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 4 ของบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ธัญญ์นิธิ จันทร์เหลือง, ชาญชัย ฮวดศรี, ปัญญา คล้ายเดช

Abstract


         

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 4 (2) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 4 จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (3) เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 เพื่อพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

               ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 4  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.22)  บุคลากรที่มีเพศ อายุ  ตำแหน่ง และรายได้ต่อเดือน ที่ต่างกัน มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 4 แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  ส่วนบุคลากรที่มีการศึกษา และสังกัด ที่ต่างกัน มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 4  ไม่ต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ แนวทางการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 คือบุคลากรผู้ปฏิบัติงานต้องมีความพอใจ  รักงานและเห็นความสำคัญก็จะปฏิบัติงานอย่างจริงจังและมีความสุข  ความเพียรในการแก้ไข ปัญหาและอุปสรรค หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบังเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  ความเอาใจใส่เป็นการเพิ่มความละเอียดถี่ถ้วนในขณะปฏิบัติงานมีสติและมีสมาธิ  พัฒนาตนเองให้งานสำเร็จมีคุณภาพ  และ การไตร่ตรอง ตรวจสอบ เป็นการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน ทำให้ทราบถึงศักยภาพ

 

               The objectives of this research were : i)To study effective performance following four Iddhipadas ii) to compare effective performance following four Iddhipadas iii) to study the ways to apply four Iddhipadas for development of effective performance following four Iddhipadas of personnel of Regional Medical Sciences Center in Upper Northeast.

               The results of study were followed : The overall practice on effective  performance following four Iddhipadas of personnel Regional Medical Sciences Center in Upper Northeast, was found at highlevel (= 4.22). The personnel were different sex, age , position and income held different attitudes which was along with specified hypothesis. Nevertheless, personnel with different education level, affiliated sections held no different  attitudes not along with specified hypothesis. Guideline for application of four Iddhipadas to develop effective performance of personnel  Regional Medical Sciences Center in Upper Northeas; was Personnel must be satisfied with their work love and pay attention in work seriously and be happy in solving problem/troubles or adjust working pattern to reach the  goals. Paying attention in work in creases care fullness while performing duty with sense and concentration , self-development to have quality accomplish and consider before making play step by step to know potentiality. 


Keywords


ประสิทธิผล, หลักอิทธิบาท 4, การปฏิบัติงาน Effective, Four Iddhipadas, Performance

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com