การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ปราโมทย์ สาทรอด

Abstract


            งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ รูปแบบที่ดีเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบล และสังเคราะห์รูปแบบการบริการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

            ผลการศึกษาพบว่า  สภาพปัญหาการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร 1) ด้านบุคลากร ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ ในการดูแลระบบบริหารจัดการน้ำของชุมชน 2) ด้านงบประมาณ ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ 3) ด้านวัสดุอุปกรณ์ ขาดอุปกรณ์/เครื่องมือในการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ  4) ด้านการให้บริการประชาชน ไม่มีช่องทางการให้บริการเฉพาะ และขาดหน่วยบริการเคลื่อนที่ และ 5) ด้านจริยธรรม ไม่มีปัญหา ผลการสังเคราะห์รูปแบบที่ดีเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรขององค์การบริหาร ส่วนตำบล พบว่า ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านการให้บริการ และด้านจริยธรรมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรเห็นความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

            This study aims to study the problems of the needs of the better forms of water management for agriculture of Sub-District Administrative Organization and propose the model of water management for agriculture of Kud Pia Khom Sub-District Administrative Organization, Chonnabot District, Khon Kaen Province.

            It is found the problems of water management for agriculture in terms of 1) personnel: the lack of personnel with expertise in the community water systems; 2) the budget: the deficit budget of the effective water management; 3) materials/equipment:  the lack of equipment/tools for the maintenance of water resources; 4) the service for the public: no particular service channels and mobile agency; and 5) the ethical problems are none. The model of the water management for agriculture of Sub-District Administrative Organization is proposed that all of the aspects including the personnel, budget, materials/equipment, service and ethics should focus on and participate in the operation of the more efficient water management. 


Keywords


การบริหารจัดการ, น้ำเพื่อการเกษตร, องค์การบริหารส่วนตำบล Management, Water for Agriculture, Sub-District Administrative Organization.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com