รูปแบบการให้บริการไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบ้านไผ่ กรณีศึกษาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ปรีชา สันหนองเมือง

Abstract


        

           งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน รูปแบบที่ดีเกี่ยวกับการให้บริการไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสังเคราะห์รูปแบบการให้บริการของไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบ้านไผ่ กรณีศึกษาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

           ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการเกี่ยวกับการให้บริการไฟฟ้า ได้แก่ 1) ด้านบุคลากร มีความต้องการให้เพิ่มจำนวนพนักงานให้เพียงพอต่อการให้บริการ และต้องการให้พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใสในการให้บริการตลอดเวลา 2) ด้านกระบวนการให้บริการ การแก้ไขปัญหาไฟดับ/ไฟตก การขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ การย้าย/ติดตั้งมิเตอร์ และการชำระค่ากระแสไฟฟ้ามีความรวดเร็วในการให้บริการ 3) ด้านสถานที่และการจัดสภาพแวดล้อม ต้องการความปลอดภัยในสำนักงาน การจัดทำป้ายบอกจุดในการให้บริการต่าง ๆ ที่เข้าใจง่าย 4) ด้านคุณภาพการให้บริการ มีความต้องการแยกเคาน์เตอร์เฉพาะสำหรับให้บริการแต่ละประเภท 5) ด้านราคาและค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการให้ลดค่าธรรมเนียมในการขอใช้ไฟฟ้า และ 6) ด้านการส่งเสริมการตลาด และการให้ความรู้ผู้รับบริการให้เผยแพร่ข่าวสารทางสื่อต่าง ๆ ได้แก่ อินเตอร์เน็ต วิทยุ โทรทัศน์ แผ่นพับ อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

          ผลการสังเคราะห์รูปแบบการให้บริการไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พบว่าผู้บริหารและพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องให้ความสำคัญในการบริการในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร, ด้านกระบวนการให้บริการ, ด้านสถานที่และการจัดสภาพแวดล้อม, ด้านคุณภาพการให้บริการ, ด้านราคาและค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการ, ด้านการส่งเสริมการตลาดและการให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการ 

 

          This study aims to explore the issues of consumer’s needs and the favorable forms of electrical providing service of the Provincial Electricity Authority and propose the model of electrical service of the Provincial Electricity Authority of Ban Phai District as a case study of Ban Phai Municipality, Ban Phai District, Khon Kaen Province.

          The major problems of electrical service are as follows: 1) The personnel: there is a need to increase the number of staff to provide the service adequately and to have service-mind for all the time; 2) the process: the services in troubleshooting power failure/outage, applying new registration, moving/installing meter, and paying for the electricity bills should become faster;  3) the location and environment: security in the office is required and the signs that are easy to understand where to get service points should be provided; 4) the quality of services: the counter services for each type of service should be separated; 5) the price and the cost of the service: the fee of  electricity should be reduced;  and 6) the promotion: educating and informing consumers about the news through a number of media e.g. internet, radio, television, brochures should be constantly and thoroughly maintained.

           According to the model of electrical services of Provincial Electricity Authority, it is proposed  that the executives and staff of the Provincial Electricity Authority must focus on the services in all areas including human resources, processes, location and environment, quality of service, price and cost of the service, promotion and information to the consumer.


Keywords


รูปแบบ, การให้บริการ, ไฟฟ้า Model, Services, Electricity

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com