แนวทางการพัฒนาการดำเนินกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

ปิลันธนา ป้องชารี

Abstract


              การศึกษาวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาทั่วไปของผู้สูงอายุที่มีผลต่อการดำเนินกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 2) เพื่อศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุในการเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลนาดูน 3) เพื่อวางแนวทางในการพัฒนากิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลนาดูน 

              ความต้องการของผู้สูงอายุในการเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ต้องการให้ชมรมผู้สูงอายุมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชมรมให้รับทราบล่วงหน้า  เพื่อให้ได้มีเวลาเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรม  นอกจากนั้นการจัดกิจกรรมนันทนาการควรมีการจัดให้เหมาะสมกับวัยของผู้สูงอายุ  ต้องการให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี และต้องการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ส่วนความต้องการของกลุ่มผู้นำชุมชนและผู้ดูแลผู้สูงอายุในการดำเนินกิจกรรมชมรม ต้องการให้มีการเยี่ยมเยือนดูแลผู้สูงอายุที่มีสุขภาพร่างกายไม่แข็ง  เพื่อเสริมสร้างกำลังใจ ให้มีการรวมกลุ่มอาชีพเสริมสร้างรายได้ ให้มีการสนับสนุนจากผู้นำชุมชนสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางไปร่วมกิจกรรมได้

             แนวทางการพัฒนากิจกรรมชมรมผู้สูงอายุควรมีการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับชมรมผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุได้รับทราบอย่างถูกต้อง  โดยเฉพาะในเรื่องของสิทธิ  ผลประโยชน์ที่จะได้รับ  และแนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมที่ถูกต้อง มีการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้อย่างใกล้ชิด ส่งเสริมความรักในครอบครัว  ให้คนในครอบครัวให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ  เคารพ  และยอมรับนับถือในความคิดเห็นของท่าน  เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุขในการอยู่ร่วมกับครอบครัวมากยิ่งขึ้น

 

             This study aims to (1) investigate the general problems of the elderly affecting the activities of an aging union in Nadoon Sub-district, Nadoon District, Mahasarakham Province, (2) investigate the needs of the elderly to participate in such activities, and (3) set guidelines for the development of aging union activities.

             The needs of the elderly to participate in activities of the aging union are; for example, the need for the union to advertise its activities in advance so that the elderly will have enough time to prepare themselves for participation, the recreational activities should also be organized to suit their age, and finally the need to have an annual medical examination as well as the need to attend religious activities. The needs of the community leaders and caregivers are; for example, having a regular visit to those who have physical health problems in order to help strengthen their encouragement, the need of professional integration to enhance revenue, and finally the need of supports of the community leaders for the elderly who are unable to attend the event.

            The guidelines for the development of activities of the aging union are; for example, there should be a campaign about the union for the elderly so that they can become properly informed especially in matters of their rights and benefits including the correct guidelines for participating activities, taking a close care of the elderly who cannot care for themselves, promoting love in a family in order to make the family members aware of the importance of the elderly, respect and accept their opinions so that they can live even more happily with the family. 


Keywords


ชมรมผู้สูงอายุ, การดำเนินกิจกรรม, พัฒนา Aging Union, Activities, Development

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com