แนวทางการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

เจษฎา ยอดเพชร

Abstract


              

               การศึกษาเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแวง  อำเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแวง 2) ศึกษาปัญหาการดำเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการกองทุน จำนวน 16 คน ที่ปรึกษากองทุน จำนวน 4 คน และสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 40 คน รวมจำนวน 60 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง เก็บรวบรวมข้อมูลมีเนื้อหาตามแบบสัมภาษณ์

              ผลการศึกษาพบว่า  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแวงยังพบปัญหา ได้แก่  1) ด้านบุคลากร คณะกรรมการบางคนยังขาดความรู้ ความสามารถในการพัฒนากองทุน ขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารกองทุนฯ 2)  ด้านงบประมาณ กองทุนยังงบประมาณน้อยมาก  ขาดงบประมาณค่าตอบแทนของคณะกรรมการกองทุน ทำให้ไม่มีแรงจูงใจ ที่จะทุ่มเทบริหารงาน 3) ด้านวัสดุและอุปกรณ์  กองทุนยังขาดอาคารสถานที่ดำเนินงาน ขาดวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ และ 4) ด้านบริหารจัดการกองทุน  คณะกรรมการขาดความรู้ในการบริหารการเงิน บัญชี ทำให้ยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร  เป็นต้น

 

             The study. Community Welfare Fund Management District PraYuen Wang Nong province. Had the Purposes 1) Study on operation and   management of the community benefit fund Tambon Nong waeng.2) Operational problems and solutions welfare fund community longitude District  Yuen  Nong  province. Prospective  study  of  16 people,  including  the Fund’s investment adviser and member of the Commonwealth Fund  Community 4 of 40,totaling 60 people Using semi-structured interviews. 

              The results showed that Community Welfare Fund Nong Wang also found such problem.1)The Personnel Committee also some lack of knowledge. Ability to fund development. Lack of participation in the fund. 2) The budget also funds a very small budget. Lack Compensation Committee. Makes no motivation. Devoted to administration. 3) The materials and equipment.  The Fund still lacks building materials are missing. Various devices and 4) Fund management. The lack of knowledge of financial management, accounting systems, it is not as it should be.


Keywords


แนวทางการบริหารจัด, การกองทุนสวัสดิการชุมชน, ตำบลหนองแวง Guideline for Administration, Community Welfare Fune Tambon, Nongwang Prayuen District

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com