บทบาทของผู้นำชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีศึกษาของ เทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

กษิดิศ อ้วนพรมมา

Abstract


        

             การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา ของวิธีการของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และบทบาทของผู้นำชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ขอบเขตศึกษาในเทศบาลตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น  ผู้ให้ข้อมูล จำนวน 147 คน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่  ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน กรรมการชุมชน  และประชาชน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์  ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์  ข้อมูลบทบาทของผู้นำชุมชน  ปัญหาและข้อเสนอแนะ และแนวทางที่จะสนับสนุนให้ผู้นำเข้ามามีส่วนร่วม

            ผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 69.4 โดยมีอายุ 50 ปีขึ้นไปมากที่สุด ร้อยละ 36.9 มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 47.1 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 54.1 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 75.8  ส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร้อยละ 51.0  

           ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความเข้าใจเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยกเว้นกลุ่มประชาชนยังมีความเข้าใจน้อย   สำหรับสภาพปัจจุบันของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเทศบาลตำบลท่าพระ พบว่าควรมีการบูรณาการร่วมผู้นำชุมชนและชุมชนร่วมกับเทศบาล  ส่วนการบริหารงานผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เห็นว่าทำได้ในระดับดีในเรื่องการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนซึ่งทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และควรปรับปรุงการปลูกจิตสำนึก และการทำแผนป้องกันภัย

           บทบาทในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งผู้วิจัยได้เสนอ 8 บทบาท  แต่บทบาทที่สำคัญมีแค่ 3 บทบาท คือ บทบาทในการร่วมเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์กับผู้ประสบภัย บทบาทในการร่วมเป็นผู้แก้ไขปัญหา และบทบาทในการเป็นผู้ให้และแจ้งข้อมูลข่าวสาร    

            แนวทางในการที่จะสนับสนุนให้ผู้นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า ควรที่จะ ยกย่องเชิดชู ประกาศเกียรติคุณ ฝึกอบรมเพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ  แต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะทำงาน

 

           This study aims to study the present problem. Methods of prevention and mitigation. And the role of community leaders in the prevention and mitigation. Tha Pra district boundary study. Province contributors consisted of 147 executives. Alderman Municipal staff and president of the village community, the community and the tools used to collect data from the interviews, which contains general information of respondents. Information on the role of community leaders. Problems and suggestions. And ways to encourage leaders to participate.

           The results showed that Contributors are mostly female percentage 69.4 by age 50 years and most percentage 36.9 educated in elementary 47.1 percent mostly monthly income lower than 10,000 percent 54.1 majority status. Married 75.8 percent, mostly without experience in the prevention and relief of 51.0 percent.   

           The contributors to the understanding, prevention and mitigation except people still have little understanding. For the current state of the Disaster Prevention and Mitigation in Tha Phra district. That should be integrated with community leaders and the community to the municipality. The administration believes that the most information possible to a great extent in the operations which could help people more effectively. And should improve awareness. And protection plan.

           A role in the prevention and mitigation, which the researcher has proposed eight major role, but the role has only three roles is the role of the protagonist as a aid to the victims. Role in the co-edited the issue. Found to be coined to glorify. Training to community leaders with the knowledge, ability and skills in the board of directors appointed to the office.


Keywords


บทบาท, ผู้นำชุมชน, การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย Roles, Community Leaders, Prevention and Relief of Public Hazard

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com