สภาพและปัญหาการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

สุภชัย เสรีคตกุล

Abstract


         

            การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น  โดยศึกษาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 6 กลุ่ม ได้แก่  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พนักงานสูบน้ำ คณะกรรมการสถานีสูบน้ำ  และสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ  รวม  90  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแบบสอบถาม  และแบบสัมภาษณ์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีการวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์เชิงปริมาณได้จากการตอบแบบสอบถามโดยใช้ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย  ส่วนการวิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยการตีความ 

             ผลการวิจัย พบว่า 1) ด้านบุคลากร  สภาพการบริหารจัดการมีการปฏิบัติมากที่สุด คือ มีการกำหนดตำแหน่งในการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำ  ส่วนปัญหาที่พบมากที่สุด คือ มีปัญหาเกี่ยวกับทักษะ หรือความชำนาญของบุคลากร  2)  ด้านการเงิน  สภาพการบริหารจัดการมีการปฏิบัติมากที่สุด คือ มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอย่างเป็นระบบ  ส่วนปัญหาที่พบมากที่สุด คือ  ปัญหาเกี่ยวกับการรับเงิน – จ่ายเงิน และเก็บรักษาเงิน 3)  ด้านอุปกรณ์  สภาพการบริหารจัดการมีการปฏิบัติมากที่สุด คือ มีการดูแล  บำรุงรักษาระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  คลองส่งน้ำ ของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  ส่วนปัญหาที่พบมากที่สุด คือ  ปัญหาเกี่ยวกับการดูแล  บำรุงรักษาระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองส่งน้ำ ของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า4) ด้านการบริหารจัดการ  สภาพการบริหารจัดการที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ มีการจัดทำแผนการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ  ส่วนปัญหาที่พบมากที่สุด คือ  ปัญหาเกี่ยวกับการกำกับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดำเนินงานของสถานีสูบน้ำ

 

              This research aims to study situations and problems in electrical water pumping management of Kud Kwang Sub-district Administration Organization in Nong Rua district, Khon Kaen province. The data was obtained from six groups of involved people including responsible officer, water pumping officer, water pumping station committee, and 90 members of water consumption group. The research tools included a set of questionnaire and interviewed form. The obtained data was analyzed by quantitative and qualitative approaches. The data from questionnaire was analyzed for percentage and average score. The data from the interview was analyzed by content analysis.

             The findings were: 1) Personnel and management situation it was found, that the practices were at the highest level such as the appointment of officers for water pumping. The highest level of problem found under this aspect was skills of personnel in work performance. 2) Financial situation, it was found that the systematically planning for expenses in electrical water pumping was practiced at the highest level. The problem found under this aspect was the paying-receiving and saving money. 3) Equipments situations, it was found that the highest conduct  in management was related to the caring and the maintenance system of the electrical water pumping and irrigation canal. The highest level of problem was also related to the caring and the maintenance system ofwater pumping and irrigation canal of the water pumping station. 4) Management situations, it was found that the highest practice was the planning works which is conducting regularly. The highest level of problem was the monitoring, checking, and evaluating the work procedure of the water pumping station. 


Keywords


การบริหารจัดการ, สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า, องค์การบริหารส่วนตำบล Pumping Management, ElectricalWater, Administrative Organizations

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com