การพัฒนาจิตสาธารณะเชิงพุทธบูรณาการ

ไพโรจน์ อักษรเสือ

Abstract


          

             จิตสาธารณะเชิงพุทธบูรณาการเป็นการเห็นแก่ผลประโยชน์ของส่วนรวม โดยงดเว้นกระทำให้ทรัพย์สินส่วนรวมเสียหาย มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนรวม      การเคารพสิทธิของบุคคลอื่นในการใช้ทรัพย์สินร่วมกันโดยมุ่งเน้นการให้ การไม่เบียดเบียน และการมุ่งประโยชน์ร่วมกันที่ผสมผสานหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการปฏิบัติ ได้แก่ หลักสังคหวัตถุ 4 พรหมวิหาร 4 และหลักการสังเคราะห์ตามแนวพระพุทธศาสนา มีการพัฒนาเชิงระบบ 6 ระยะ ได้แก่ การเตรียมการ การประเมินก่อนดำเนินการ การพัฒนา     การฝึกปฏิบัติ การประเมินผลหลังดำเนินการ และการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน สามารถจัดระเบียบสังคมได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบ และเป็นแบบอย่างหน้าที่ให้ถูกต้องตามสถานะของบุคล เมื่อต่างคน ต่างปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามบทบาท ย่อมเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมประเทศชาติ และส่งเสริมพัฒนาการทางจิตของปัจเจกบุคลให้ดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

               Integrated Public Mind represents the awareness of public benefit by avoiding damaging the public property, taking part in looking after the public property, respecting other people’s right on making use of property together focusing on the giving concept and avoiding taking advantage of other people, as well as targeting the joint benefit. To take an action, these awareness are integrated by Buddhist Dharma: the four principles of        kindly treatment  (Sangahavatthu), the four principles virtuous existence (Brahmavihara), the threefold training (Trisikkha), and the principle of synthesis based on Buddhist concept. There are six phases of systematic development including preparation, pre-assessment, treatment, practice, post-evaluation, and feedback.


Keywords


พัฒนา, จิตสาธารณะ, เชิงพุทธบูรณาการ Developing, Integrated, Buddhist

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com