คิดเป็น กินเป็น ใช้เป็น เก็บเป็นตามหลักโภควิภาค

ชานิณี ยศพันธ์, สุวิน ทองปั้น, จรัส ลีกา, อดุลย์ หลานวงษ์

Abstract


            ปัญหาทางการเงินเป็นปัญหาที่สร้างความทุกข์ให้กับมนุษย์ประการหนึ่ง สาเหตุสำคัญคือ มนุษย์ขาดการวางแผนการเงินเพื่ออนาคต บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการคิดเป็น กินเป็น ใช้เป็น และเก็บเป็นตามหลักโภควิภาค อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินให้มีความรัดกุม ระมัดระวังและรอบคอบ ด้วยเหตุที่หลักโภควิภาค สามารถเป็นต้นแบบในการก่อร่างสร้างการบริหารจัดการทางการเงินได้อย่างเบ็ดเสร็จและมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดผลที่เป็นจริงได้ในชีวิตประจำวัน และเป็นภูมิคุ้มกันทางการเงินในโลกยุคทุนนิยมได้เป็นอย่างดี หลักโภควิภาคชี้นำให้มนุษย์รู้จักคิดเป็นคือ คนเราอยู่บนความไม่แน่นอนต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสมอ กินเป็นคือ กินเพื่ออยู่ ใช้เป็นคือ ใช้จ่ายบนทางสายกลางตามคุณค่าแท้ และเก็บเป็นคือ เก็บก่อนใช้ ออมสามในสี่ส่วนของเงินที่มี เพียงเท่านี้ ชีวิตก็จะประสบผลสำเร็จ ได้คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขสงบ สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้เป็นสัตว์ประเสริฐ ที่วางท่าทีอยู่เหนืออำนาจของกิเลสตัณหา

 

             Financial problems are one of the problems that afflict human beings. Important cause is that human lack of financial planning for the future. This article aims to study the concepts of Intellect thought, consumption, spending and saving accordance with Four Consumption Divisions. This will lead to a modification of the spending habits to be circumspect, be careful and cautious That's why, it can be modeled on the formation of financial management in a comprehensive and effective manner that bring about the real effect in everyday life and create a financial immunity in the capitalist world effectively. Four Consumption Divisions directs human have Intellect Thought that is people are on the uncertainty that should be on the alert, Intellect Consumption that is eating for living, Intellect Spending that is to spend on the middle way by the true value and Intellect Saving that is keep it before spending, that you save three quarters of the money which you have. Just only this, one’s life will achieve and receive the good quality of life, happy, peaceful, that to suit in which born as a human being is a noble animal, have attitude which above the power of passions.


Keywords


การบริหารการเงิน, การออมเงิน, คุณภาพชีวิต Financial administration, Saving, Quality of life.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com