มหาปรินิพพานสูตร : พุทธจริยาสุดท้ายของพระพุทธเจ้า

ดุสิต ปรีพูล, โสวิทย์ บำรุงภักดิ์

Abstract


        บทความเรื่อง มหาปรินิพพานสูตร : พุทธจริยาสุดท้ายของพระพุทธเจ้า เป็นการวิเคราะห์พุทธกิจ ของพระพุทธเจ้า ช่วงก่อนที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไม่นาน  เมื่อวิเคราะห์แล้วทำให้ทราบว่า มหาปรินิพพานสูตร เป็นพระสูตรขนาดยาว (ฑีฆนิกาย) ที่ได้บันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาและทำให้ทราบว่า พระองค์ทรงมีพระจริยาวัตรของพระบรมศาสดาที่งดงาม ทรงมีวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริง ทรงสอนธรรมจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายพุทธจริยาสำคัญของพระองค์ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านการเมืองการปกครอง ได้ทรงตรัสหลักอปริหานิยธรรม 7 พุทธจริยาที่มีต่อพระอานนท์ โดยแสดงความเป็นอัจฉริยะ 4 ประการ พุทธจริยาที่มีต่อนางอัมพปาลีคณิกาในการรับนิมนต์ ไปฉันภัตตาหารโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ พุทธจริยาต่อนายจุนทกัมมารบุตรที่พระองค์ได้ฉันภัตตาหารที่ชื่อว่า สุกรมัทวะแล้วทำให้พระองค์ทรงประชวรอย่างรุนแรงแต่พระองค์กลับตรัสสรรเสริญนายจุนทะว่า ภัตตาหารที่ถือว่าเป็นเลิศนั้นมีอยู่ 2 ครั้ง คือ ภัตตาหารที่เสวยแล้วทำให้ตรัสรู้และภัตตาหารที่เสวยแล้วทำให้ดับขันธปรินิพพาน และพุทธจริยาที่มีต่อสุภัททปริพาชกที่ขอเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระอานนท์ไม่ให้เข้าเฝ้า เมื่อพระองค์ทรงทราบก็อนุญาตให้เข้าเฝ้า ทรงแสดงธรรมจนบรรลุอรหัตผล เป็นพุทธสาวกองค์สุดท้ายที่ประทาน เอหิกภิกขุอุปสัมปทา และพุทธวาจา ครั้งสุดท้ายที่สำคัญในพระพุทธศาสนา คือ “ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงทำหน้าที่ให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทเถิด

 

       The article this study were to study the baekground and important  occurrence in Mahā Parinibbāna Sutta and to analyze Good friendship on  the Buddha In Mahā Parinibbāna Sutta. Mahā Parinibbāna Sutta was the  discourse several important occurrences in  the finality of the Buddha,s life Kalyānamittatā of the Buddha in Mahā Parinibbāna Sutta appeared in various parts such as politics and administration in which the Buddha gave a sermon on the Sevenfold of Vajjī-Aparihāniyadhamma (Conditions of Welfare) and Bhikkhiu-Aparihāniyadhamma. And the important Dhamma Principles were Dussīla Dosa (Fault of Bad Conduct), Sīla (Precepts), Ariyasacca (the Noble Truth), and Satipṭṭhāna (Foundations of Mindfulness). The Dhamma that the Buddha gave for definite enlightenments were Sīla (Precepts), Samādhi (Concentration), Pannā (Wisdom), and Pacchimavācā (the Last Words); it was “Behold, O monks, this is my advice to you. All component things in the world are changeable. They are not lasting. Work hard to gain your own salvation.”


Full Text:

PDF

References


Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (1996). Thai Tripitaka : Thai

Version. Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya Press.

Sathienphong Wanpok. (2000). The end of the Lord Buddha's reign.

(3rd ed).Bangkok: Phikanat Printing House Printing, Limited.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com