การตีความแนวคิดเรื่องพรหมในพุทธปรัชญาเถรวาท

พระนรินทร์ (สาไชยันต์) สีลเตโช, จรัส ลีกา

Abstract


การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องพรหมในพุทธปรัชญาเถรวาท 2) เพื่อ ศึกษาการตีความ 3) เพื่อวิเคราะห์การตีความแนวคิดเรื่องพรหมในพุทธปรัชญา
เถรวาท ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)โดยเก็บข้อมูลจากเอกสาร แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยวิธีพรรณนาตามหลักอุปนัยวิธี

           ผลการวิจัยพบว่า

           1. แนวคิดเรื่องพรหมในพุทธปรัชญาเถรวาทแบ่งพรหมออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) พรหมในฐานะที่เป็นบุคลาธิษฐาน และ2) พรหมในฐานะที่เป็นธรรมาธิษฐาน

           2.การตีความแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) การตีความทางศาสนาเป็นการตีความเฉพาะ กลุ่ม และ 2) การตีความแบบสากล โดยใช้วิภัตติหาระในเนติปกรณ์และทฤษฎีการตีความเชิงรื้อโครงสร้างนิยมของเดอร์ริดา

           3.การวิเคราะห์การตีความแนวคิดเรื่องพรหมในพุทธปรัชญาเถรวาทโดยใช้การตีความ แบบวิภัตติหาระในเนติปกรณ์ และการตีความเชิงการรื้อโครงสร้างนิยมของเดอร์ริดา พบว่า 1) การตีความพรหมในฐานะเป็นบุคลาธิษฐานหมายถึงมนุษย์ที่ฝึกจิตด้วยสมถกรรมฐานจนได้ฌาน เมื่อละจากโลกนี้ไปในขณะที่ฌานไม่เสื่อมจะไปบังเกิดในพรหมโลกทั้ง 20 ขั้นตามกำลังของฌานและ2)การตีความพรหมฐานะเป็นธรรมาธิษฐานหมายถึงบุคคลที่ได้ปฏิบัติจนเข้าถึงความบริสุทธิ์ 2 ระดับ คือ 1) ความบริสุทธิ์ด้วยพรหมวิหารธรรม 4 ได้แก่ มารดาบิดา และความบริสุทธิ์ด้วยฌาน 4 ได้แก่พรหมในพรหมโลก 20 ชั้น และ2) ความบริสุทธิ์ด้วยอริยมรรคมีองค์ 8 ได้แก่ พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวก 

 

          The aims of this research were: 1) to study the concepts of Brahma in Theravada Buddhism; 2) to study hermeneutics; 3) to analyze the interpretation of the concepts of Brahma in Theravada Buddhism. This study was a documentary research conducted by the study of relevant documents and the gathered data were interpreted by the descriptive analysis based on the analytic induction. 

              The research results were as follows:

              1) The concepts of Brahma in Theravada Buddhism is divided into two types of Brahma characteristics: 1) Brahma as teaching with reference to ideas (pugaladhiṭṭhāna); 2) Brahma as exposition in terms of ideas (dhammādhiṭṭhāna). 2) The interpretation is divided into two categories: 1) religious interpretation in a specific group; 2) universal interpretation by using the principles of dhamma classification (vibhattihāra) in the Netipakaraṇa text and the deconstruction theory of Derrida. 

              3) Based on the analysis of the interpretation or hermeneutics of the concept ‘Brahma’ in Theravada Buddhism by dhamma classification (vibhattihāra) in the Nettipakaraṇa text and the deconstruction theory of Derrida, it was found that 1) the interpretation of Brahma in terms of using teaching with reference to ideas refers the Brahma as the human beings with Jhāna (absorption) attainment; after passing away from this world during existence of the Jhāna, they are born in 20 Brahma realms based on the power of the Jhāna they attained; 2) the interpretation of Brahma by exposition in terms of ideas refers the Brahma as the person with two level purity attainment: 1) the person who attained the purity by the sublime states of mind (brahmavihāra) such as mother, father and attained the purity of the four Jhānas including the brahma existing in 20 brahma realms; 2) the person with the purity by the Eightfold Paths (ariyamagga) including the Buddha and his arahant disciples.


Keywords


การตีความ; พรหม; พุทธปรัชญาเถรวาท / Interpretation; Brahma; Theravada Buddhist Philosophy

Full Text:

PDF

References


Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (1996). Thai Tripitaka : Thai

Version. Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya Press.

PhraThepArena (PrayutPiyatto).(1989).Phutthatham.Bangkok:Maha

Chulalongkorn University.

ThanitYodpho. (2006). Brahma: Education in the History of Art and

Archeology. in Brahma: Articles, by ThanitYodpho and others.

Bangkok: Amarin Publishing.

ThonglorWongtharma. (1992). Indian Philosophy. Bangkok: OS Printing

House.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com