ผลการใช้ RTI Model นำทางการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา

จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต

Abstract


             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการใช้ RTI Model นำทางการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษาในด้าน ๑) การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ RTI Model นำทางการสอนคณิตศาสตร์ ๒) ผลที่เกิดกับนักเรียน และ ๓) ผลที่เกิดกับครู กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูลจากโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนร่วม จำนวน ๒ โรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และนักเรียนชั้น ป.๑ จำนวน ๒ โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ๑) ระบบการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ ๒) แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความตระหนัก RTI MODEL ๓) แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้และต้องการในการใช้ RTI MODEL และ ๔) แบบประเมินทักษะการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย พบว่า

        ๑. การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบRTI MODEL พบว่า (๑) ผู้บริหารโรงเรียนต้องการใช้ RTI MODEL เป็นนวัตกรรมในการช่วยเหลือเด็กแอลดี โดยทดลองใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.๑ นอกจากนี้แล้ว ศึกษานิเทศก์ยังต้องการให้ผู้บริหารและครูเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ RTI MODEL ดังนี้ การกำหนดเครื่องมือ การกำหนดผู้ใช้ การกำหนดผู้ทำการคัดแยกครั้งที่ ๑ การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตามและให้ความช่วยเหลือระหว่างการใช้ RTI MODEL การจัดเตรียมศูนย์ที่ให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในการใช้ RTI MODEL และ (๒) ครูใช้ RTI MODEL ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้ และภายหลังการใช้ RTI MODEL

        ๒.  ผลที่เกิดกับนักเรียน จำนวนนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์มีจำนวนลดลง

        ๓. ผลที่เกิดกับครู ขั้นของความตระหนักและระดับการใช้ RTI MODEL ของครูทั้งสองโรงเรียนมีความสอดคล้องกันและสัมพันธ์กับระดับการใช้ ครูมีทักษะการวิจัยหลังการใช้RTI Modelอยู่ในระดับดีซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรม การสำรวจขั้นของความตระหนักและระดับการใช้นวัตกรรมทางการศึกษาของครูก่อนใช้นวัตกรรม ที่ใช้เป็นข้อมูลในการเปลี่ยนแปลงและช่วยเหลือ เพื่อช่วยลดจำนวนนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ ช่วยให้ครูสามารถเปลี่ยนขั้นของความตระหนักระดับการใช้นวัตกรรมให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นและช่วยให้ครูมีทักษะการวิจัยที่สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง


Keywords


RTI Model, การสอนคณิตศาสตร์, ความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์, ซีแบม, ทักษะการวิจัย

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com