แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ป่าชุมชน : กรณีศึกษาวัดป่าบ้านหนองกุงธนสาร ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ดร.จรัส ลีกา ลีกา

Abstract


          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาสาเหตุของการอนุรักษ์ป่าชุมชน ๒) การมีส่วนร่วมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชุมชน และ ๓) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชุมชน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลจำนวน ๒๗ รูป / คน ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล พระสงฆ์ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เยาวชนและประชาชนทั่วไป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แนวทางการสัมภาษณ์ แนวทางการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม การจดบันทึกข้อมูลภาคสนาม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา

ผลการวิจัยพบว่า

      ๑. สาเหตุของการอนุรักษ์ป่าเกิดขึ้นจากสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวของเมือง การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และการสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ สิ่งที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญในการทำลายและรุกล้ำอาณาเขตของป่าชุมชนทำให้สภาพแวดล้อมเสียความสมดุลก่อให้เกิดมลพิษ สารเคมีตกค้างปนเปื้อนในดินและน้ำ รวมถึงเกิดภาวะฝนที่ช่วงและฝนแล้งตามมา

      ๒. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชุมชนโดยมีมาตรการส่งเสริมในการจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้แก่คนในชุมชนโดยการปลูกจิตสำนึกให้รู้ถึงประโยชน์ในการอนุรักษ์ป่าและโทษของการทำลายป่า รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกป่าทดแทนในวันสำคัญทางพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติ

      ๓. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีการวางแนวทางเพื่อการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชุมชนโดยมรการจัดตั้งงบประมาณและแผนประจำปี มีการส่งบุคลากรของหน่วยงานให้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมต่างๆ กับชุมชน และได้มีการจัดตั้งอาสาสมัครประจำหมู่บ้านเพื่อการเฝ้าระวังไฟและการบุกรุกป่า มีการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมและโครงการอย่างต่อเนื่อง


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com