การบริหารจัดการงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายอำเภอภูเขียว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒

อารียา ฤๅกำลัง ฤๅกำลัง

Abstract


         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายอำเภอภูเขียว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ๒) เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารจัดการงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายอำเภอภูเขียว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ จำแนกตามตำแหน่ง และขนาดของสถานศึกษา และ ๓) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนศูนย์เครือข่ายอำเภอภูเขียวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และครูผู้สอน จำนวน ๒๖๐ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ (Rating Scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแบบทดสอบค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (F-test, One way ANOVA)

ผลการวิจัยพบว่า

         ๑. สภาพการบริหารจัดการงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายอำเภอภูเขียว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ โดยรวมและรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านที่มีการปฏิบัติการสูงสุด คือ ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา และด้านที่มีการปฏิบัติต่ำสุด คือด้านการให้และรับบริการของชุมชน ปัญหาการบริหารจัดการงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายอำเภอภูเขียว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ โดยรวมและรายด้าน พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ซึ่งด้านที่มีระดับปัญหาสูงสุด คือ ด้านการให้และรับบริการของชุมชน ด้านที่มีระดับปัญหาต่ำสุด คือ ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา

         ๒. ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายอำเภอภูเขียว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ของบุคลากรที่มีตำแหน่งและสถานต่างกัน         มีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการดำเนินงานด้านเครือข่ายการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .๐๕ โดยบุคลากรในสถานศึกษาขนาดเล็กมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากกว่าบุคลากรในสถานศึกษาขนาดใหญ่

         ๓. แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายอำเภอภูเขียว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนควรมีการวางแผนดำเนินงานความสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน และควรมีการจัดตั้งกลุ่ม ชมรม สมาคมและมูลนิธิโรงเรียนควรได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากชุมชน และโรงเรียนควรมีการติดตามผลและประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

Keywords


การบริหารจัดการ , งานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน, โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายอำเภอภูเขียว , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com