การศึกษาการรักษาพยาบาลคนป่วยด้วยน้ำมูตรตามแนวปฏิบัติในพุทธศาสนา ของชาวตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

Phrakhu Arkhom Boonrug พระครูอาคมบุญรักษ์ (จันทร์มา)

Abstract


           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษากระบวนทัศน์การแพทย์เชิงพุทธ  ๒) เพื่อศึกษาการรักษาโรคด้วยน้ำมูตรของชาวตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ๓) เพื่อศึกษาผลของการใช้น้ำมูตรชาวตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ

              ผลการวิจัยพบว่า กระบวนทัศน์การแพทย์เชิงพุทธได้มองชีวิตเป็นแบบองค์รวม ไม่ได้มองแยกเป็นส่วนๆเหมือนการแพทย์กระแสหลัก เพราะโรคที่เกิดมีโรคทางกาย และโรคทางใจ การรักษาจึงรักษาไปพร้อมกันทั้งกายและใจ ได้ทราบความหมายของ โรค สาเหตุของการเกิดโรควิธีป้องกันและการรักษาโรค การรักษาโรคทางกายนั้นมีหลายวิธีและหนึ่งในนั้นคือการใช้น้ำมูตร ส่วนการรักษาโรคทางใจก็ใช้ธรรมโอสถ การใช้น้ำมูตรรักษาโรคของชาวตำบลโนนทองนั้นมีทั้งการใช้ภายในและภายนอกโดยการใช้แบบสดๆ และการใช้ดองสมุนไพรต่างๆ ส่วนระยะเวลาการใช้ขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยและความสมัครใจบางคนหายแล้ว ก็ยังใช้เป็นประจำเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคและปรับความสมดุลของร่างกาย

          ผลของการใช้น้ำมูตรของชาวตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่นพบว่ามี ๔ ด้าน คือ ๑) ผลด้านสุขภาพของบุคคลมีผลต่อสุขภาพร่างกาย ทำให้บุคคลมีความสุขร่างกายแข็งแรงขึ้น ผลต่อสภาพจิตใจ ทำให้จิตใจสบายสดชื่นแจ่มใสอารมณ์ดี ๒) ผลด้านสังคมเมื่อหายแล้วสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้และเป็นตัวอย่างในการแนะนำผู้อื่นให้ใช้น้ำมูตรเน่าได้ ๓) ผลด้านเศรษฐกิจสามารถลดรายจ่ายในการซื้อยาและการไปรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ ได้มาก ๔) ผลด้านพระพุทธศาสนาทำให้มีศรัทธาในหลักธรรมคำสั่งสอนมากยิ่งขึ้นคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่ตรัสไว้เป็นสัจธรรมที่มุ่งความหลุดพ้นจากทุกข์อย่างแท้จริง แม้แต่เรื่องการใช้น้ำมูตรรักษาโรคก็สามารถพิสูจน์ได้จริงถึงจะล่วงเลยเวลามานานก็ตามทำให้ผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้สิ้นหวังจากโรคร้ายที่รักษามานานไม่หายได้หันกลับมาลองใช้น้ำมูตรของตัวเองดูปรากฏว่าอาการดีขึ้นบางคนก็หายขาดสามารถดำเนินชีวิตได้ต่อไป


Keywords


การรักษาพยาบาลคนป่วย, พุทธศาสนา

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com