การศึกษาวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมไทยที่สอดคล้องกับพุทธทำนาย ในวรรณกรรมกาละนับมื้อส้วย

พระสมศรี ฐิตญาโณ (ฆ้องลา), Phrakhu Suteekampeerayan, Dr., รศ.อุดม บัวศรี บัวศรี

Abstract


      การศึกษาวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมไทยที่สอดคล้องกับพุทธทำนายในกาละนับมื้อส้วย มีวัตถุประสงค์ ศึกษาประวัติความเป็นมาของพุทธทำนายที่ปรากฏในคัมภีร์พุทธศาสนา เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ในสังคมไทยที่สอดคล้องกับพุทธทำนายฉบับกาละนับมื้อส้วย เพื่อการแก้ปัญหาปรากฏการณ์ทางสังคมไทยที่สอดคล้องกับพุทธทำนายฉบับกาละนับมื้อส้วยตามหลักพระพุทธศาสนา การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ

        ผลการวิจัยพบว่า พุทธทำนายฉบับกาละนับมื้อส้วยกล่าวถึงปรากฏการณ์ที่เหนือสามัญวิสัย มีลักษณะเป็นบุพนิมิต ที่ได้รับการตีความคัมภีร์ดั้งเดิม หรือคัมภีร์อรรถกถา ซึ่งพระอรรถกถาจารย์รุ่นก่อนๆ ได้กระทำสืบๆ ต่อกันมา และได้รับการตีความจากนักปราชญ์ทางพุทธศาสนาทุกยุคทุกสมัยในประเทศที่นับถือพุทธศาสนา กล่าวคือการมองไปที่ปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันเนื่องจากมนุษย์ขาดหลักของคุณธรรมจริยธรรมคอยค้ำจุน

      ปรากฏการณ์ในสังคมไทยที่สอดคล้องกับพุทธทำนายฉบับกาละนับมื้อส้วยที่ปรากฏในสังคมไทยปัจจุบัน โดยนำเอาบริบทในสังคมปัจจุบันมาวิเคราะห์ทำให้เห็นปัญหาด้านต่างๆ ของสังคม ซึ่งปรากฏการณ์ทั้งหมดมีรากเหง้ามาจากการขาดคุณธรรมจริยธรรม โดยมูลเหตุของปัญหาทั้งหมดอยู่ที่อกุศลที่ฝังแน่นในจิตใต้สำนึกของมนุษย์ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคล สังคม การเมืองการปกครอง สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม ที่เกิดขึ้นมีลักษณะเป็นการเชื่อมโยงกันเป็นระบบต่อเนื่องกันไป ทั้งยังเป็นการเตือนให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราและเตรียมตัวป้องกันและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

      การแก้ปัญหาปรากฏการณ์ทางสังคมไทยที่สอดคล้องกับพุทธทำนายในกาละนับมื้อส้วยตามหลักพระพุทธศาสนาในการแก้ไขปัญหาโดยพิจารณาถึงรายละเอียดของแต่ละปัญหาให้ชัดเจน และสรุปโดยภาพรวม เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงของปัญหาในด้านต่างๆ ทั้งนี้ทั้งนั้นรากเหง้าหรือมูลเหตุของปัญหาที่นอนเนื่องอยู่ภายใต้จิตใจของมนุษย์คือ อกุศลมูล ฉะนั้น วิธีการจัดการกับปัญหานอกจากจะอาศัยทั้งปัจจัยภายนอกอันได้แก่การร่วมมือของทุกคนในสังคมและปัจจัยภายในคือการอบรมจิตใจหรือทางจิตวิญญาณ และทุกคนในสังคมปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมทางพุทธศาสนา ที่ตนพึ่งกระทำให้สมบูรณ์

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com