การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒

Phrakhu Protiwaraphiwat /thanwaro, Phrakhu Samotanketkankrak Dr., Dr.Nakkapol kernchai, ดร.วิทยา ทองดี ทองดี

Abstract


        การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามสถานภาพ วุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน และศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารตามหลัก    ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๑๓๒ คน และครูผู้สอนใน ๓๑๗ โรงเรียน จำนวน ๔๔๙ คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น ตามสถานภาพและเทียบสัดส่วนจากประชากรตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา จากผู้เชี่ยวชาญจำนวน ๕ ท่าน และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๗๕๖ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่า และการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว

ผลการวิจัยพบว่า

     ๑. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ ด้านการบริหารตามหลักความคุ้มค่า รองลงมา คือ ด้านการบริหารตามหลักคุณธรรม และด้านการบริหารตามนิติธรรม ตามสัดส่วน ต่ำสุดคือ ด้านการบริหารตามหลักความรับผิดชอบ

     ๒. การเปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามสถานภาพ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน โดยภาพรวมและรายด้าน มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน

     ๓. แนวทางในการส่งเสริม และพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้สิทธิในการตัดสินใจ เพื่อปลูกฝังให้ครูผู้สอนเคารพกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยอาศัยหลักนิติธรรมซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานไปสู่ความสงบ ผู้บริหารต้องมีความซื่อสัตย์กับทุกคน จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ดีและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน สถานศึกษาควรบริหารด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกด้านและมีการเผยแพร่ ข่าวสารให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารควรให้บุคลากรในหน่วยงานทุกๆคนทำโครงการและงานร่วมกัน ผู้บริหารและครูผู้สอนควรปฏิบัติงานด้วยความมีสติและเต็ม ความสามารถ และสถานศึกษาควรตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ อย่างชัดเจนและควรใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่า


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com