การบริหารงานตามหลักสุจริต ๓ ของผู้บริหารเทศบาลตำบลแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

Prakhu Sungkarakmontree Thavaro, พระมหาสำราญ กม ผศ.ดร., Assist.Prof.Dr.Chanchai Huatsri, ดร.ปัญญา คล้ายเดช

Abstract


      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักสุจริต ๓ และแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน ของผู้บริหารเทศบาลตำบลแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิการวิจัยนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน คือ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษากับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๓๗๙ คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย เสร็จแล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อหาค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน ๕ คน ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา ประกอบบริบท และประมวลผลเข้าด้วยกัน รวมทั้งใช้แนวคิดจากเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนในการวิเคราะห์เพื่อให้เห็นภาพรวม

        ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักสุจริต ๓ ของผู้บริหารเทศบาลตำบลแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= ๓.๙๗) โดยในรายด้านประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านกายสุจริต (ความประพฤติทางด้านกาย) ด้านวจีสุจริต (ความประพฤติทางด้านวาจา) และด้านมโนสุจริต (ความประพฤติทางด้านใจ) ตามลำดับและประชาชนที่มีอาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักสุจริต ๓ ของผู้บริหารเทศบาลตำบลแก้งคร้อ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนประชาชนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน      มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ผู้บริหารจึงมีแนวทางในการบริหารงานตามหลักสุจริต ๓ คือ ด้านกายสุจริต ผู้บริหารควรกำกับดูแลบุคลากรให้บริการประชาชนได้ทั่วถึง นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เข้ากับการบริการประชาชน ด้านวจีสุจริต ผู้บริหารควรแนะนำให้บุคลากรบริการประชาชนด้วยวาจาที่เป็นจริงไพเราะถูกกาลเทศะ สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ชุมชนเป็นผู้ประสานสัมพันธภาพ เป็นที่ปรึกษาให้แก่ชุมชน       ด้านมโนสุจริต ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในหน้าที่ดำเนินงานของบุคลากรด้วยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติการบริหารงานราชการที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในทางที่ดีต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน มุ่งเน้นถึงความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเป็นหลัก


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com