บทบาทของครอบครัวในการปลูกฝังและพัฒนาความเป็นพลเมืองให้กับเด็กและเยาวชน

Phra Thanapot Khamtib

Abstract


      ในประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีเป้าหมายสำคัญประการหนึ่งคือ การมีระบอบการปกครองที่มีความเข้มแข็งและมีความมั่นคง ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้ คือ การสร้างความเป็นพลเมืองดีให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกคนในประเทศ เพราะเมื่อประชาชนมีความเป็นพลเมืองดีก็จะมีความเป็นอิสระทางความคิดและการแสดงออกทางการเมืองจะไม่ถูกชี้นำหรือครอบงำโดยนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ ถึงแม้ว่าจะเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบผู้แทน (Representative Democracy)ก็ตาม เพราะผู้เป็นพลเมืองดีจะมีความสนใจ มีความกระตือรือร้น และมีความตระหนักว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกันที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองของประเทศ ซึ่งสามารถแสดงออกในรูปแบบต่างๆ ต่อผู้มีอำนาจในการบริหารประเทศ เช่น การแสดงความคิดเห็น การวิพากษ์วิจารณ์การสนับสนุน การต่อต้าน การคัดค้าน การประท้วงรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจในการบริหารประเทศ ฯลฯ สถาบันครอบครัวถือเป็นสถาบันหลักที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาการของเด็กและเยาวชนเพราะเป็นสถาบันแรกที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชนเกือบตลอดเวลา คอยสอดส่องดูแล ความประพฤติและอบรมสั่งสอนบุตรหลาน ให้มีความประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามความต้องการของครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ เมื่อครอบครัวมีความรัก ความห่วงใย ทำให้บุตรหลานมีความอบอุ่น มีความสุข ก็พร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติตน ตามคำแนะนำสั่งสอนด้วยความเต็มใจ


Keywords


ครอบครับ, พลเมือง, การพัฒนา

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com