ความต้องการของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์

ราตรี พิมมะหา

Abstract


     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (๑) เพื่อศึกษาสภาพความต้องการของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์ (๒) เพื่อเปรียบเทียบความต้องการของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์จำแนกตามระดับการศึกษารายได้และอาชีพ (๓) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน๓๗๒คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจรายการและแบบมาตราส่วนประมาณค่ามีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .๙๘๓ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าที (t-test แบบ Independent samples) และผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ One - way ANOVA)

            ผลการวิจัยพบว่า

ความต้องการของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์โดยภาพรวมมีความต้องการในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านด้านที่มีความต้องการสูงสุดดือด้านบุคลากรรองลงมาคือด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยและความต้องการต่ำที่สุดคือด้านวิชาการและกิจกรรมหลักสูตรการเปรียบเทียบความต้องการของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์จำแนกตามระดับการศึกษาโดยภาพรวมมีความต้องการแตกต่างกันเมื่อจำแนกตามรายได้โดยภาพรวมมีความต้องการแตกต่างกันและอาชีพของผู้ปกครองโดยภาพรวมและรายด้านมีความแตกต่างกัน

     แนวทางการส่งเสริมและการพัฒนาความต้องการของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์มีดังนี้ควรจัดให้มีอาหารเสริมนมให้เพียงพอกับจำนวนเด็กควรมีการจัดห้องเรียนให้เหมาะสมกับจำนวนเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรจัดหาสื่อที่หลากหลายและเพียงพอบุคลากรควรได้รับการอบรมเกี่ยวกับเด็กอย่างต่อเนื่องบุคลากรควรใช้นวัตกรรม/สื่อที่ทันสมัยประกอบการเรียนการสอนครูผู้ดูแลเด็กควรมีความเสียสละและตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่อาคารสถานที่ควรสร้างให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดควรจัดให้ห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอแก่เด็กห้องน้ำควรแยกจากตัวอาคารและจัดให้เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมควรจัดหลักสูตรการเรียนรู้ให้เข้ากับสถานการณ์และเด็กอย่างเหมาะสมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีการประสานงานให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองและชุมชนอยู่เสมอควรให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามาจัดทำแผนแนวทางการปฏิบัติงานและแจ้งผลให้ทราบอย่างต่อเนื่องควรมีการประชาสัมพันธ์การทำงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบอย่างทั่วถึงควรให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กอย่างต่อเนื่อง


Keywords


การจัดการศึกษา

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com