ความคาดหวังของบุคลากรทางการศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

พระวสันต์ วรธมฺโม (วันละ), Dr.Prayoon Sangsai

Abstract


      การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) ศึกษาความคาดหวังของบุคลากรทางการศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ (๒) เปรียบเทียบความคาดหวังของบุคลากรทางการศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑จำแนกตาม ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา และขนาดของสถานศึกษาและ(๓)ศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาความคาดหวังของบุคลากรทางการศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำนวน ๔๒๔ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ (Likert) ซึ่งมี ๕ระดับจำนวน ๔๐ ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ ๐.๔๓ ถึง ๐.๗๘ ค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๗ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบสมมุติฐานด้วยการทดสอบค่าที (t–testแบบIndependent Samples) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบOne-way ANOVA ) และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’)

ผลการวิจัยพบว่า

     ๑. ความคาดหวังของบุคลากรทางการศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมและรายด้านมีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีความคาดหวังสูงสุด คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รองลงมา คือด้านการวัดผลและประเมินผลและด้านหลักสูตรและกรพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ ส่วนด้านที่มีความคาดหวังต่ำสุด คือ ด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้

     ๒. ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของบุคลากรทางการศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามตำแหน่ง โดยภาพรวมและรายด้านมีความคาดหวังแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ โดยผู้บริหารสถานศึกษามีความคาดหวังสูงกว่าครูผู้สอน

     ๓. ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของบุคลากรทางการศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำแนกตามวุฒิการศึกษาโดยภาพรวมมีความคาดหวังแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ โดยที่บุคลากรที่มีวุฒิสูงกว่าปริญญาตรีมีความคาดหวังสูงกว่าปริญญาตรี

     ๔. ผลการเปรียบเทียบคาดหวังของบุคลากรทางการศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านมีความคาดหวังแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ โดยบุคลากรในสถานศึกษาขนาดเล็กมีความคาดหวังสูงกว่าบุคลากรในสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ตามลำดับ

     ๕. ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาความคาดหวังของบุคลากรทางการศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑สถานศึกษาควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ของพระสอนศีลธรรมควรส่งเสริมพระสอนศีลธรรมด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบการสอนที่ชัดเจน โดยพระสอนศีลธรรมควรนำแผนการสอนไปใช้จริง ไม่ควรมีแผนการสอนไว้เพื่อการตรวจสอบจากผู้ประเมินอย่างเดียวควรส่งเสริมครูผู้สอนในการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน ความคุ้มค่า ประหยัดและสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนที่เหมาะสมและควรส่งเสริมครูผู้สอนในการประเมินคุณภาพของผู้เรียนเนื่องจากปัญหาสำคัญที่ตัวชี้วัดส่วนใหญ่ไม่ได้วัดผลสัมฤทธิผลของนักเรียนอย่างแท้จริง จึงไม่ช่วยสร้างการยกระดับคุณภาพของผู้เรียนอย่างที่ควรจะเป็น


Keywords


การจัดการเรียนรู้

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com