การบริหารตามหลักอิทธิบาท ๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

พิชรญา เพียเพ็ชร

Abstract


         การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารตามหลัก อิทธิบาท ๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำแนกตาม ตำแหน่งหน้าที่ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน และศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารตามหลักอิทธิบาท ๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒๐๑ คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการและมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๘ สถิติที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t- test แบบ Independent samples) และ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ One-Way ANOVA)

ผลการวิจัยพบว่า

    ๑. การบริหารตามหลักอิทธิบาท ๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นโดยภาพรวมและรายด้าน มีการปฏิบัติในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุดคือ ด้านการบริหารตามหลักวิริยะ รองลงมาคือ ด้านการบริหารตามหลักจิตตะและด้านการบริหารตามหลักฉันทะส่วนต่ำสุดคือ ด้านการบริหารตามหลักวิมังสา

    ๒. ผลการเปรียบเทียบการบริหารตามหลักอิทธิบาท ๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นจำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ทำงาน โดยภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน

    ๓. ข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารตามหลักอิทธิบาท ๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นครูผู้ดูแลเด็กควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจรักในวิชาชีพและเต็มใจดูแลเด็กปฐมวัยด้วยความรักความเมตตาผู้บริหารควรส่งเสริมงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และจัดสรรงบประมาณด้านต่างๆ ให้พอเพียงต่อความต้องการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นสังกัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนควรเพียรพยามร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้จัดการศึกษาได้มาตรฐาน ครูควรมีความอดทน ต่อปัญหาอุปสรรคมีความเพียรพยายาม ในการจัดการเรียนการสอนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพควรฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ต้นสังกัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรร่วมกันวางแผนการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน การรายงานการประเมินตนเอง SAR ให้เป็นระบบและนำผลการประเมินมาแก้ไขปรับปรุงทุกปี


Keywords


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com