ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สุริยา นาทัน, ดร. ปัญญา คล้ายเดช

Abstract


      การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลในการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ๒)เพื่อศึกษาความรู้ในการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ๓)เพื่อศึกษาทัศนคติในการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ๔) เพื่อศึกษาการปฏิบัติตนในการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ๕)เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ กับการปฏิบัติตนในการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

      วิธีการศึกษา ประชากรศึกษา ได้แก่ บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒๖๖ คน สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random sampling) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ สถิติพรรณนา นำเสนอข้อมูลโดยแสดงค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation)

         ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (๗๑.๑%) อายุเฉลี่ย ๔๘ ปี (S.D. = ๗.๕) ระดับความรู้ของในการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ำ (= ๕.๔๖)ทัศนคติในการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี (= ๓.๕๘;S.D. = ๐.๖๕) การปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก (= ๒.๔๗;S.D. = ๐.๔๒) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาพรวมการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มี ๔ ตัวแปรได้แก่ ทัศนคติในการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล (r = ๐.๗๘๓; p <๐.๐๑) กลุ่มตำแหน่ง (r = ๐.๑๘๑; p <๐.๐๑) ระดับรายได้ (r = -๐.๒๐๓; p <๐.๐๑) และอายุ (r = -๐.๑๗๐; p <๐.๐๑)

       บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ควรได้รับความรู้ในการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน


Keywords


หลักธรรมาภิบาล

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com