การบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเชียงยืนและอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ชลธิชา โนนทิง

Abstract


     การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) เพื่อศึกษาสภาพของการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเชียงยืนและอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (๒) เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเชียงยืนและอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามโดยจำแนกตาม ตำแหน่งหน้าที่ เขตการปกครอง และประสบการณ์การทำงาน (๓) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเชียงยืนและอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ประชากรกลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้บริหาร และครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเชียงยืนและอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามจำนวน ๑๘๗ คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการและมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๗ สถิติที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t- test แบบ Independent samples) และ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F – test แบบ One-way ANOVA)

 

ผลการวิจัยพบว่า

     การบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเชียงยืนและอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมและรายด้าน มีการปฏิบัติในระดับมาก โดยด้านที่มีการปฏิบัติในระดับสูงสุดคือการบริหารงานบุคคลตามหลักทาน รองลงมาคือ การบริหารงานบุคคลตามหลักสมานัตตตา และต่ำสุดคือ การบริหารงานบุคคลตามหลักอัตถจริยา

     ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเชียงยืนและอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่โดยภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเชียงยืนและอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามเขตการปกครองโดยภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเชียงยืนและอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติไม่แตกต่าง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านการบริหารงานบุคคลตามหลักทาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ และด้านการบริหารงานบุคคลตามหลักอัตถจริยา มีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ. ๐๑ ส่วนด้านอื่นมีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน

     ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเชียงยืนและอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ด้านทาน ผู้บริหารและครูผู้ดูแลเด็กควรมีความเสียสละ ให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันฝ่ายบริหารควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ ด้านปิยวาจา ผู้บริหารควรให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ บุคลากรทุกคนควรพูดแต่คำที่สุภาพและปลูกฝังไปถึงเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยผู้บริหารและครูผู้ดูแลเด็กควรรู้จักพูดในสิ่งที่ควรพูดและพูดจามีกาลเทศะ ด้านอัตถจริยา ผู้บริหารและบุคลากรควรมีการประสานงานเพื่อการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน พร้อมทั้งมีการระดมทรัพยากรจากชุมชนมาช่วยในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม ด้วยความเรียบร้อยและความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง ด้านสมานัตตตา ควรมีการประเมินผลการทำงานและนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้บริหารควรสร้างความตระหนักให้บุคลากรมีใจรักในการทำงานมีความขยันอดทนและทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ


Keywords


การบริหารงานบุคคล, สังคหวัตถุ

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com