การบริหารงานกับการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร ของผู้ปกครองในเขตกรุงเทพมหานคร

เมย์ลภัส อิงธน อิงธนาธัญรัศม์, เพ็ญพิสุทธิ์ ไชยกาญจน์

Abstract


        การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการบริหารงานกับการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาเข้าโรงเรียนเตรียมทหารของผู้ปกครองในเขตกรุงเทพมหานครและความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลและการบริหารงานกับการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาเข้าโรงเรียนเตรียมทหารของผู้ปกครองในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ปกครองของนักเรียนที่กวดวิชาเข้าโรงเรียนเตรียมทหารในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ได้กลุ่มตัวอย่าง ๔๐๐ คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป แจกแจงข้อมูลด้วยค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติไคว์สแควร์ (chi-square) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ(multiple linear regression)

          ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานกับการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาเข้าโรงเรียนเตรียมทหารของผู้ปกครองในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลและการบริหารงานกับการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาเข้าโรงเรียนเตรียมทหารของผู้ปกครองในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของผู้ปกครองไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคลที่ระดับนัยสำคัญ .๐๕ และพบว่าการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของผู้ปกครองทุกด้านขึ้นอยู่กับการบริหารงาน ยกเว้นด้านสถานที่ตั้งของโรงเรียนกวดวิชาเท่านั้นที่ไม่ขึ้นอยู่กับการบริหารงาน


Keywords


การบริหารงาน, การตัดสินใจเลือก, โรงเรียนกวดวิชาเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com