ความซื่อสัตย์ของตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ที่มีต่อบริษัทประกันชีวิต

นางชานิณี ยศพันธ์

Abstract


      การบริหารองค์กรด้านประกันชีวิต การให้ความสำคัญที่ตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิตเป็นสิ่งจำเป็นในระดับต้นๆ เพราะว่าถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง ด้วยการพัฒนาคุณภาพของบุคคลเหล่านี้ ทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กันไป เพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง ลำพังแต่ความรู้เพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ ถึงแม้ว่าตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกัน จะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ความรอบรู้ในตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมทั้งเชาว์ปัญญาก็ตาม แต่สิ่งเหล่านี้จะไม่มีประโยชน์อันใด หากไม่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะศีลข้อที่ ๒ และ ๔ ที่จะไม่ฉ้อฉลเงินของบริษัท และไม่พูดเท็จ โกหก หลวกลวง ลูกค้าตามลำดับ  ผู้บริหารองค์กรด้านประกันชีวิตล้วนตระหนักดีว่าตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต เป็นเหมือนภาพลักษณ์และแบกรับชื่อเสียงให้กับองค์กร ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นพื้นฐานที่ต้องให้การอบรม บ่มเพาะ ให้พวกเขาเหล่านั้นยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ความจริงใจ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อความอยู่รอดทั้งของพวกเขาเองและองค์กร


Keywords


ตัวแทนประกันชีวิต, นายหน้าประกันชีวิตและบริษัทประกันชีวิต

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com