การมีส่วนร่วมตามแนวพระพุทธศาสนา

ดร.ธงชัย สิงอุดม

Abstract


       บทความฉบับนี้มีความพยายามที่นำเสนอถึงแนวคิดการมีส่วนร่วมตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนาโดยมุ่งไปที่หลักอปริหานิยธรรมประกอบด้วย ๗ ประการ ได้แก่ ๑.การประชุมกันบ่อย ๆ จะต้องปลูกฝังความรู้ความรับผิดชอบและการแสดงความคิดเห็น ๒.การประชุมและเลิกประชุมอาจจะมีกติการ่วมกันเพื่อปกป้องหลักการที่ทุกคนยึดถือปฏิบัติ ๓.การไม่สร้างกฎ กติกา กฎหมายใหม่ที่ทุกคนไม่รับรู้ รับทราบร่วมกัน ไม่ทำลายประเพณี กติกา และวัฒนธรรมที่ทุกให้ความเคารพอยู่ ๔.การให้ความเคารพต่อประธานเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมชาวพุทธที่ ๕.การให้ความคุ้มครอง ปกป้องสตรีรวมทั้งการส่งเสริมให้สตรีสามารถขึ้นมาเป็นผู้นำชุมชนอย่างสง่างามได้ ๖.การให้ความเคารพ สักการบูชาต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพื่อเป็นสัญลักษณ์ และ๗.การให้ความคุ้มครอง ปกป้อง และดูแลรักษาผู้มีศีลธรรมเพื่อสั่งสอนให้ประชาชนหรือพลเมืองของรัฐต่อไป


Keywords


การมีส่วนร่วมอปริหานิยธรรม, พระพุทธศาสนา

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com